ࡱ> [ Rbjbj6 ΐΐ9D5D5BBBBBBBB8BDGd"B֛io)o)o)o^p" WYYYYYY$ŸdT}B^p^p}BB)o)o5*L^B)oB)oWWJT\W)oLEBWBCv`֛UWBWWBWA}}֛D5 SA: lSNNpenccSĉ Ver 1.10 -NV8RёN gPlQS N%NNt^Ng MR :NR_cۏlNRb/gs^Sv^]\O hQb=[lNRb/gs^STTSNNb/g|~KNvpenccS bN6R[N,gĉeN0 ,ge9hnc 0-NV8RёN gPlQSlNRĉR(ՋL 0-NvQ[ ~ĉNSNNǏlNRb/gs^S[bve3ubpenccSNSe~n{penceNcSvwQSOQ[ SbPeQNvPDP8R3ub0T~U\gTQPNcMRP؏3ubNSlT~R_؏N6ewI{n{penceNcSI{Q[0 ,gel gSbQPNǏl^~TNRs^Sbm^~TOSs^SQP8R3ubvcSQ[ vQvsQQ[1u$NNf@bR+R6R[TS^0 ,gHrĉ1u-NV8RёN gPlQS#wI v^#wQSOvʑ]\O0 S!kfe Hr,gegOfYlV1.102015012810XRwf{|eNcS 20XR8RpeϑUSMO~[ 30feP؏RN]^BZW[kc 40:PCg:PRSR{|WXR307T~0Rgete 0308P؏]& 50lUS3ubSnxmo`135WAQdUSvNR{|WXRlD3uU\g3ub5021 60fckeNRpenccS-USmo`[O 70feԏVNxh 80~N-NV8RёlQS{y:N-Nё 90fckc NQnxveW[V1.0920120920XRDU_I T~r` DU_J:PCg:PRSReT DU_K:PCg:PR{|W DU_L:PCg:PRf~hƋ O9eTeT~P؏f~^ RdTeT~P؏Gl;`^ XR P؏RN]^ T~[&^XRU\g(Wpeϑ0(Wё T+1N6ew^-NXR_6eNDNpeϑ0_6eNDNё CgvYt^O9e:N keSSNCgvn{vpenc [ Oё4w^ v :P;`ё W[kte:N l;`:P SdgNcSeN-NhƋv1800 NSvW[7h SdeRTelgP^0TelhvgP9s^0TelSEQbOё8R^900 NSvW[7h XRecSPeQN~TOo`g 120 Nwm^:WXSpNVShƋbsflag Ock:N0JpNVShƋbsflag 0DS/ecm3WXS0V1.08.220120809XR4Y[DёcS NxXR2076T~]ǏgU\ggPV1.0720120625eX,{ Nz,{ASN 8RQPNfUSCQbY^CJJYDYBB.dbf eX,{ Nz,{AS N 8RQPNDebY^/QPNDebYnx^CJRZLBB.dbf/CJRZLBBQR.dbf  lCgvYt^O9eW[k{|WMGBCJEkePё 0MGBCGSkePpe 1uSegv N9,7 O9e:N N12,8 lNxte0007 NX[(W9e:N0008XRS0016 0017 0037 1017 1018 1019 2013 2018 5019 50261015S9eb l g~{0Rb]~~{ XRDU_H T~{|+R fpfTyT~{|+Rv+TIN NS0RgeI{vkXbĉR DёRNv~ [eT~Oo`^-NvZo`(P؏ݏ~Zo`)0ݏ~ё(QPݏ~Zo`)ۏLN~vʑ Rd lbN^ T T\ N*NR vQ-Nmo`4Y0mo`SOTmo`>\GWǑ(uO!kcR h~{=W[kS ve_~~ mo`-NW[kS:NW[kLu[&{ vQ ve_h:yI{STNWR&{ gN*NzzS+T _Y0Rmo`>\v!hTWKNMRv<SOH>S+T qQ@b`SvW[^ S+TLu[&{<SOH>1035MsgTypeC3Ymo`{|W(mo`v,{ N*NW) 9hncmo`{|WkXQ MR N*NW_{V[!k^1049SenderCompIDC16YSeNx BlSkXSNNmMRvuserid ^T{ekXё-NёmMRvuserid1056TargetCompIDC16Yc6eeNx BlSkXё-NёmMRvuserid ^T{ekXSNNmMRvuserid1097PossResendC1YS͑Sh_ Y͑S N!kS1051SendingDateC8YSeg1052SendingTimeC10YSe N0mo`>\ kN*Nmo` gN*Nmo`>\ v^Ndk~bk0mo`>\S(uNRY*Nmo` Sb3MOpev!hT0 TagW T{|W_f1093SignatureLengthN10YpeW[~{ T^ NSR[ 1089SignatureC64YpeW[~{ T NSR[ ~{0RBlkXzz ~{0RbR^T{SԏVS_e gHe~{ T T~NRk!k_{kX~{0R^T{ԏVvpeW[~{ T1010CheckSumN3Y!hT mo`vg+gW NSR[ 0/fNmo`4YvwY2NW_Y 0Rmo`>\v!hTWKNMRv<SOH>vte*NW[&{2NZP!hTЏ{ {!hT{lDU_C ,{ N SNN~{0R0~{S~{0R[xSfmo` N0lSNNceQe ~{0R0~{S[xSfmo` SNNceQ0R8RёlQS-NёlNRb/gs^SKNMR HQ1uceQe8RlQSI{ Tm3uUserIDY]3uR N͑ Y3u Te/T(uN*NlNRvAPPID N(uNlNRv0ceQe8RlQSI{ {T8RёlQS-NёcNUserID v^1u8RёlQS-Nё~ceQeRMRY~{0R[x0 SNNkNfeǏlNRb/gs^S3ubeNRKNMR _{HQO(u~{0R[x[bN!k~{0R0 ~{0RbRT^T{SOԏVN*N gHepeW[~{ T T~NR3ub_{k!k(Wmo`>\vSignatureW&^ NpeW[~{ T0 peW[~{ TS_eQ gHe ,{Ne_{͑e~{0R0 ceQe(We-Ne_eSǏQ!k~{0RSevpeW[~{ T ceQe_NSNǏ~{ve_lS_ev~{0R ~{T(WQ!k~{0RbRKNMR@b gNRBl\ԏV0 ceQeSNǏSSf~{0R[xmo`[b~{0R[xvSf Sf~{0R[x NOq_T N!k~{0RԏVvpeW[~{ Tv gHe'`0 TagW Tpenc_fmo`4YYmo`4Y-NMsgTypeW:N101135BusiCodeC4YNR{|WS\Y[hQc6R^T{mo`TagW Tpenc_fmo`4YYmo`4Y-NMsgTypeW:N201135BusiCodeC4Y TBlSQ[301SignInPassWordC20Y TBlSQ[302NewSignInPassWordC20N TBlSQ[119ReturnCodeC4YԏVNxmo`>\Ymo`>\-NS+TpeW[~{ TOo`pencf 1 sQN~{0R[xTag 301 Te[xTag 302 vf fe[x_{~f[lbcTN[eb__eQ cSeNcOvkd30txmm.dll (ufDU_G ,{V lNRmo` N0lUS3ubmo`Snxmo` SNNǏlUS3ubmo` [blNRvPeQ3ub0U\g0cMRP؏I{cNT8RёlQS-NёzvS 8RёlQS-NёzYt[cNT\nx^T{mo`ԏV~Se0 lUS3ubSnxmo`\YlNRUS3ubnx^T{mo`TagW T{|W_fmo`4YYmo`4Y-NMsgTypeW:N22111CreditConfSnoN10Y8RёlQS-NёubnxAm4lS 1uё-Nёls^Sub TNNfe N͑ Y /fё-Nёc6eUSv/UNhƋ0135BusiCodeC4YNR{|W TBlSQ[8CreditOrderIdC10Y3uS TBlSQ[92OrderDateC8YUSeg TBlSQ[1MarketC1Y^:WNx TBlSQ[2PbuC6YNfUSCQ TBlSQ[6SecuIdC10Y8R&S TBlSQ[4CreditDaysN4NlgPTy TBlSQ[5CreditRateN9,7No`9s TBlSQ[37MoneyTypeC3NCNYNl^ TBlSQ[17CreditAmtN16,2NlD3uё TBlSQ[21StkCodeC6Nm3W0 Nwm^:W8RNx TBlSQ[12CreditQtyN16Nl8R3upeϑ TBlSQ[7TargetSecuIdN10N[Kbe8R&S TBlSQ[3TargetPbuC6N[KbeNfUSCQ TBlSQ[16ContractSnoN18NlT~S TBlSQ[89TargetContractSnoN18Nl[KbeT~S TBlSQ[90OriginalCreditOrderIdC10NSNNlSUS3uS TBlSQ[30RecoverDateC8NP؏eg TBlSQ[15AgreementIdC10N[Kbe~[S BusiCode=5102 _kX0v^NbR_kX 1uёԏV~[S0 vQYOeaIN NԏVWb:Nzz61ConfTimeC10Yё-Nёc6eUSe TBlSQ[119ReturnCodeC4YԏVNx ԏVNxh0 lUSdUSԏV0000 h:ydUSUSgbLbR SUSd058TextC128NԏV~Oo`0^_6qԏVy0ԏVSe-N/f&TX[(WW1uё-NёlQSQ[0hQmo`>\Ypencf 1 sQN[Kbe8R&STag 7 0[KbeNfUSCQTag 3 T[KbeT~STag 89 vf dkY [Kbe/fc(WNf@bQP8RvQPe ^-Nё 2 sQN^T{be-N[Kbe~[STag 15 vf (WBusiCode=5102e Sl8RPeQ~[3ub S_PeQNbR3ubT 1u-NёԏV勦~[S QPNO(udk~[S0RNf@bۏL3ub0 3 sQNcN }vf l8R^~[3ubcN^SbPeQNv8R&STXb{USCQNx08RNx0gP09s08RpeϑI{ } l8R~[3ubcN^SbPeQNv8R&STXb{USCQNx08RNx0gP09s08Rpeϑ0[Kbe8R&STNfUSCQNxI{ } N0lUSg⋈mo`S^T{mo` (uNglNRUSYtvr`Oo`0(WSNNSNlUS3uKNT Yg(WN[veQl g6e0R[evUSvnxmo`v݋ SSlUSNfgBl nx8RёlQS-Nё[{NRvYtr`Oo`0 USg⋄v^T{SbNyYtr` N/f*g6e0R3uUSN/f]6e0R3uUSv^]nx0Yg勤Nf]~nx Nfg⋔^T{_{S+Tnx~gOo`0 lUSgS^T{mo`\YlNRgS^T{mo`TagW T{|W_fmo`4YYmo`4Y-NMsgTypeW:N23111CreditConfSnoN10Y8RёlQS-NёnxAm4lS 1uё-Nёls^Sub TNNfe N͑ Y /fё-Nёc6eUSv/UNhƋ0135BusiCodeC4YNR{|W TBlSQ[8CreditOrderIdC10Y3uS TBlSQ[92OrderDateC8YUSeg TBlSQ[1MarketC1Y^:WNx TBlSQ[2PbuC6YNfUSCQ TBlSQ[6SecuIdC10Y8R&S TBlSQ[137OriginalBusiCodeC4NReturnCode=0000_kX ԏVvQYONx NԏVWb:Nzz SNR{|W TW NR{|W135 [IN4CreditDaysN4NReturnCode=0000_kX ԏVvQYONx NԏVWb:Nzz lgP5CreditRateN9,7NReturnCode=0000_kX ԏVvQYONx NԏVWb:Nzz o`9s37MoneyTypeC3NReturnCode=0000_kX ԏVvQYONx NԏVWb:Nzz CNYNl^17CreditAmtN16,2NReturnCode=0000_kX ԏVvQYONx NԏVWb:Nzz lDkX3uё l8Re[EaIN NWb:Nzz21StkCodeC6NReturnCode=0000_kX ԏVvQYONx NԏVWb:Nzz m3W0 Nwm^:W8RNx lDeaIN NWb:Nzz12CreditQtyN16NReturnCode=0000_kX ԏVvQYONx NԏVWb:Nzz l8R3upeϑ lDeaIN NWb:Nzz07TargetSecuIdC10NReturnCode=0000v^NBusiCode=5102_kX vQYONx NԏVWb:Nzz [Kbe8R&S,3Target PbuC6NReturnCode=0000v^NBusiCode=5102_kX vQYO NԏVWb:Nzz [KbeNfUSCQ15AgreementIdC10NReturnCode=0000v^NBusiCode=5102_kX vQYO NԏVWb:Nzz [Kbe~[S16ContractSnoN18NReturnCode=0000v^NBusiCode= 5121/ 5122/5131/5132/5021_kX vQYO NԏVWb:Nzz lT~S89TargetContractSnoN18NReturnCode=0000v^NBusiCode= 5122/ 5132_kX vQYO NԏVW l[eT~S95OriginalCreditStatusC1NReturnCode=0000_kX ԏVvQYONx NԏVWb:Nzz SUSr` 0ck8^ 1]d 9^US90OriginalCreditOrderIdC10YSNNlSUS3uS TBlSQ[61ConfTimeC10Y8RёlQS-Nёc6eSUSe119ReturnCodeC4YԏVNx58TextC128NԏV~Oo`0^_6qԏVy0ԏVSe-N/f&TX[(WW1uё-NёlQSQ[0mo`>\Y ,{N OёNRmo` N0OёYXbBlmo`Snxmo` PeQNT8RёlQS-NёcNvlbOT ǏlNRs^SۏL8RNf SbbOTpNVS0LCgYXbBlI{0 OёYXbBlmo`Snxmo`vk0 NwmXS 0S:8RVSQ 0a:m3W[KbegON\YOёYXbnxmo`TagW Tpenc_fmo`4YYmo`4Y-NMsgTypeW:N24111CreditConfSnoN10Y8RёlQS-NёnxAm4lS 1uё-Nёls^Sub TNNfe N͑ Y /fё-Nёc0R6eUSv/UNhƋ0135BusiCodeC4YNR{|W TBlSQ[8CreditOrderIdC10Y3uS TBlSQ[65OrderIdC10NReturnCode=0000_kX ԏVvQYONx NWb:Nzz,3uS 1uё-Nё|~ꁨRub92OrderDateC8YUSeg1MarketC1Y0m3W 1 Nwm2PbuC6NReturnCode=0000kXNfUSCQ,&TR NԏVWb:Nzz6SecuIdC10Y8R&S TBlSQ[23BsFlagC2YpNVS{|+R, TBlSQ[21StkCodeC6Ym3W0 Nwm^:W8RNx TBlSQ[19OrderQtyN16YYXbpeϑ TBlSQ[18OrderPriceN10,3YYXbN\Y N0OёgBlmo`S^T{mo` (uNPeQNgOёNfTXb{`Q0Onc@bg⋄vQ[ SbOёDёg0Oё8Rg0OёYXbg0OёbNg OёgBlS^T{mo`\YOёgBl^T{mo`TagW Tpenc_fmo`4YYmo`4Y-NMsgTypeW:N25111CreditConfSnoN10Y8RёlQS-NёnxAm4lS 1uё-Nёls^Sub TNNfe N͑ Y /fё-Nёc6eUSv/UNhƋ0135BusiCodeC4YNR{|W TBlSQ[8CreditOrderIdC10Y3uS TBlSQ[92OrderDateC8YUSeg TBlSQ[1MarketC1Y^:WNx TBlSQ[6SecuIdC10Y8R&S TBlSQ[(~N< ElementStock>NOё8RXb{N~N BusiCode= 6403v^N gXb{N:N_kX vQYO NW wQSOQ[DU_Dc(~N < ElementOrderMatch>NOёYXbbNGl;`Oo`~N BusiCode=6401v^N gYXbbNOo`:N_kX vQYO NW wQSOQ[DU_Dc37MoneyTypeC3NCNYNl^ BusiCode= 6402_kX vQYOe[EaIN NW:NkXzz 40FundBalN16,2NDёYO BusiCode= 6402_kX vQYOe[EaIN NW:NkXzz 41FundLastBalN16,2NDё(feYO BusiCode= 6402_kX vQYOe[EaIN NW:NkXzz 211FundBuyN16,2NDёpNeQQ~pe BusiCode= 6402_kX vQYOe[EaIN NW:NkXzz 212FundSaleN16,2NVSQ㉻Qё BusiCode= 6402_kX vQYOe[EaIN NW:NkXzz 14FundAvlN16,2NDёS(uё BusiCode= 6402_kX vQYOe[EaIN NW:NkXzz 213FundUncomeBuyN16,2N*gN6epNeQQ~ё BusiCode= 6402_kX vQYOe[EaIN NW:NkXzz /ec^bON6eO(u214FundUncomeSaleN16,2N*gN6eVSQ㉻Qё BusiCode= 6402_kX vQYOe[EaIN NW:NkXzz600PostStrC64NgԏV[MO2N BusiCode=6401 gYXbbNU_TBusiCode=6403 gNXb{U__kX vQYOeaIN NW:NkXzz061ConfTimeC10Yё-Nёc6eUSe119ReturnCodeC4YԏVNx58TextC128NԏV~Oo`0^_6qԏVy0ԏVSe-N/f&TX[(WW1uё-NёlQSQ[0mo`>\Y,{mQ vQNNRmo` N0PeQN~TOo`gBlmo`Snxmo` PeQNgOё;`N\YPeQN~TOo`gnxmo`TagW Tpenc_fmo`4YYmo`4Y-NMsgTypeW:N26111CreditConfSnoN10Y8RёlQS-NёnxAm4lS 1uё-Nёls^Sub TNNfe N͑ Y /fё-Nёc6e0RvUSv/UNhƋ0135BusiCodeC4YNR{|W TBlSQ[8CreditOrderIdC10Y3uS TBlSQ[70ClearOrgIdC10Y~{:ggNx TBlSQ[71AssureRateN9,4YOёkOch!k72FundRateN9,4YOёsёkO NP73DrawRateN9,4YcSOёkO74BailAssetN16,2YOё;`N\Y ,{ Nz e~Y`penceNcS ,{N TelgP^ZRTQX.dbf eN TyZRTQX.dbf OeT8RёlQS-Nё 0PeQN0QPN Oe_ǏFDEPeN O|~NeNvb__ O SekNfls^Se~n{[bT NS0 TelgP^;NS+TlDёb8RvTchgPvhQ9sSSU\g0ScMRP؏3ubh_I{Q[ ;N(uN8RlQSI{MRzc6R wQSOeϑ wQSO@BDFHbr| ~ $$Ifa$ $0dhWD`0a$ 0dhWD`0$a$ $7$8$H$a$tz|  xeUE2%h5B*OJPJQJaJo(phhCB*OJQJaJo(phh4B*OJQJaJo(ph$hL&h4B*OJQJaJo(ph"h B*OJPJQJaJo(ph"hB*OJPJQJaJo(ph%h0$5B*OJPJQJaJo(ph!h%5B*CJOJPJo(phh%B*CJOJPJphh%B*CJOJPJo(phh%5B*CJ KH,PJph!h%5B*CJ KH,PJo(ph &kd$$If\3="n (0#44 eaIp(yt0$ $$Ifa$ & @ d 0 H p $$Ifa$gd- $$Ifa$gdt $$Ifa$gd. $Ifgd4 $$Ifa$gdAl & ( . > @ B d f 0 2 H J n p 48BHXZݭzlzlaQlzlzh0$B*OJPJaJo(phh0$OJQJaJo(h0$B*OJQJaJphh0$B*OJQJaJo(ph%h5B*OJPJQJaJo(phhf)B*OJQJaJo(ph+HhI2'hIwB*OJQJaJo(phh.B*o(phh.B*OJQJaJo(ph$h.h.B*OJQJaJo(phh>NB*OJQJaJo(ph /))$IfkdQ$$If\3="n (0#44 eaIp(yt4  6 N t H46$If & F$If 68HZ/))$Ifkd$$If\3="n (0#44 eaIp(ytZl$If & F$IfZ$(<@dhbf @DHNPRԼԼԼ䨒y0jh%B*CJ KHOJPJU^JaJ ph*h%B*CJ$KHOJPJ^JaJ$o(ph'h%B*CJ KHOJPJ^JaJ phh0$B*OJQJaJphh0$OJQJaJh0$B*OJQJaJo(phh0$B*OJPJaJo(phh0$OJQJaJo(//))$Ifkd$$If\3="n (0#44 eaIp(yt*|$If & F$If h$If^h & F$If$/)))$Ifkd$$If\3="n (0#44 eaIp(yt$&(4F)kd]$$If\3="n (0#44 eaIp(yt$IfF<>$If & F$If>@L^r/)))$Ifkd$$If\3="n (0#44 eaIp(ytr$If & F$If d/)))$Ifkd$$If\3="n (0#44 eaIp(ytdfht)kd& $$If\3="n (0#44 eaIp(yt$If)kdi $$If\3="n (0#44 eaIp(yt$Ift8bd & F$If$Ifdfr/))$Ifkd $$If\3="n (0#44 eaIp(yt$If & F$If ,>H/)))$Ifkd $$If\3="n (0#44 eaIp(ytHtDT$If & F$If/)))$Ifkd2$$If\3="n (0#44 eaIp(yt&)kdu$$If\3="n (0#44 eaIp(yt$If&4R$If/)))$Ifkd$$If\3="n (0#44 eaIp(yt")kd$$If\3="n (0#44 eaIp(yt$If"@BDF)'kd>$$If\3="n (0#44 eaIp(yt$IfFND| "!!r"##L$%%&L'(()F**+|,:--./K h M h $a$R|~ ֽ}mmbSbASbS#jhDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHo(u*jh]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu$jh]hD0JUmHnHu0jh%B*CJ KHOJPJU^JaJ ph'h%B*CJ KHOJPJ^JaJ ph*h%B*CJ KHOJPJ^JaJ o(phRTVX^`hjlˬٜ˜p_Iٜ˜*juh]hD0JUmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#jhDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j{h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu$jh]hD0JUmHnHu&hD5;CJ\^JaJmHnHu68:>@BDFH ssaM&hD5;CJ\^JaJmHnHu#jhDUmHnHuh]hD0JmHnHo(u*joh]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHu#jhDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHu " $ & , . 6 8 : n p r v x z | ~ !!ȸ񸭞{r\ȸ񸭞J#jhDUmHnHu*jch]hD0JUmHnHuhDmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#jhDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHo(u$jh]hD0JUmHnHu*jih]hD0JUmHnHuh]hD0JmHnHu!!!! !"!$!&!^!`!b!d!j!l!!!!!!!!!!!!!"""""","."0"d"ҳ҄rҳ\҄*jWh]hD0JUmHnHu#jhDUmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j]h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHuhDmHnHujhDUmHnHu#d"f"h"l"n"p"r"t"v""""""""""### # #####L#N#rr`#jhDUmHnHuh]hD0JmHnHo(u*jQh]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHuhDmHnHujhDUmHnHu#jhDUmHnHuN#P#R#X#Z#f#h#j################$$ $>$@$B$F$ǹǮ|׹s]ǹǮK#jhDUmHnHu*jEh]hD0JUmHnHuhDmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#jhDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHuh]hD0JmHnHo(u$jh]hD0JUmHnHu*jKh]hD0JUmHnHuF$H$J$L$N$P$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%>%@%B%ݻ݌o^ݻH*j9!h]hD0JUmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#j hDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j? h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu&hD5;CJ\^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHujhDUmHnHuB%D%J%N%f%%%%%%%%%%%%%%&&& &&&0&H&J&L&N&&&&&&&&&&&ĵģĵωsĵaĵω#j"hDUmHnHu*j3"h]hD0JUmHnHuhDmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#j!hDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHuh]hD0JmHnHo(u$jh]hD0JUmHnHu&&&&&&&&''' '>'@'B'F'H'J'L'N'P''''''''''''(ȸ񸭞{r\ȸ񸭞*j'$h]hD0JUmHnHuhDmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#j#hDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHo(u$jh]hD0JUmHnHu*j-#h]hD0JUmHnHuh]hD0JmHnHu(((( ( ((((J(L(N(P(V(X(j(((((((((((((())rrr`#j%hDUmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j!%h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHuhDmHnHujhDUmHnHu#j$hDUmHnHu) ) )))()B)D)F)H)|)~))))))))))))))))***8*ǹǹǮ|׹s]ǹǹǮ*j'h]hD0JUmHnHuhDmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#j&hDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHuh]hD0JmHnHo(u$jh]hD0JUmHnHu*j&h]hD0JUmHnHu8*:*<*@*B*D*F*H*J*******************++:+<+rrr`#j(hDUmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j(h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHuhDmHnHujhDUmHnHu#j'hDUmHnHu<+>+@+F+N+\+r+t+v+x++++++++++++++,,,4,6,8,:,n,ǹǹǮ|׹s]ǹǹǮ*j*h]hD0JUmHnHuhDmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#j)hDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHuh]hD0JmHnHo(u$jh]hD0JUmHnHu*j )h]hD0JUmHnHun,p,r,v,x,z,|,~,,,,,,,,,,,,,,-.-0-4-6-8-:-<->-v-x-rrr`#jz+hDUmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j*h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHuhDmHnHujhDUmHnHu#j*hDUmHnHux-z-|--------------..:.<.>.@.H.J.^.`.x.....ǹǹ|׹s]ǹǹǹ*j,h]hD0JUmHnHuhDmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#jt,hDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHuh]hD0JmHnHo(u$jh]hD0JUmHnHu*j+h]hD0JUmHnHu.........2/4/6/8/>/@/R/T/V////////////rr`L&hD5;CJ\^JaJmHnHu#jh.hDUmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j-h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHuhDmHnHujhDUmHnHu#jn-hDUmHnHu////////0 0"0&0(0*0,0.000h0j0l0n0r0t0000000ǹǮy׹pZǹǹǮ*j/h]hD0JUmHnHuhDmHnHu&hD5;CJ\^JaJmHnHu#jb/hDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHuh]hD0JmHnHo(u$jh]hD0JUmHnHu*j.h]hD0JUmHnHu/,001(22d344D55|67777r88 9D9b999 & Fdh dhWD` gduJ^oJZ2gd&gduJ^ r$dhWDa$$K h M h 0000000001111"1$16181D1F1H1|1~1111111111rrr`#jV1hDUmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j0h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHuhDmHnHujhDUmHnHu#j\0hDUmHnHu11111111222"2$2&2(2*2,2d2f2h2j2n2p22222222ǹǮ|׹s]ǹǮK#jJ3hDUmHnHu*j2h]hD0JUmHnHuhDmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#jP2hDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHuh]hD0JmHnHo(u$jh]hD0JUmHnHu*j1h]hD0JUmHnHu222222333 3333 3"3V3X3Z3^3`3b3d3f3h33333333333ݾݏrݾ\ݏ*j4h]hD0JUmHnHu#jD4hDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j3h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHujhDUmHnHu!333333444<4>4@4B4F4H4\4^4f4h4j444444444444rrr`#j86hDUmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j5h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHuhDmHnHujhDUmHnHu#j>5hDUmHnHu444444556585:5>5@5B5D5F5H55555555555555ǹǮ|׹s]ǹǮK#j,8hDUmHnHu*j7h]hD0JUmHnHuhDmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu#j27hDUmHnHujhDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHuh]hD0JmHnHo(u$jh]hD0JUmHnHu*j6h]hD0JUmHnHu5555556666"6$66686:6n6p6r6v6x6z6|6~666666666667ݾݏrݾ\ݏ*j9h]hD0JUmHnHu#j&9hDUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j8h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHujhDUmHnHu!77777777 7X7Z7\7^7b7d7v7x7z7777777777rr`PK h%o(jh%KHOJPJU^J#j;hDUmHnHuh]hD0JmHnHo(u*j:h]hD0JUmHnHuhDmHnHuh]hD0JmHnHu hD:CJ^JaJmHnHu$jh]hD0JUmHnHuhDmHnHujhDUmHnHu#j :hDUmHnHu7888B8F8T8X8r8v8z88ȬbX?X1h%hMrB*cHdhdhdh,o(phh%B*o(phIh%ha@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdh{,o(phIh%hMr@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdh,o(ph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph 88888888.9>9D999h::&;*;.;<;@;T;ĭĭĭĜĆĆĆ|c|>Ih%ha@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdh{,o(ph1h%haB*cHdhdhdh{,o(phh%B*o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph!h%@CJOJPJQJaJo(-h%5@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(phIh%hMr@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdh,o(ph999:$:D:h::::: ;&;<;;;<B<~<< & Fdh & Fdh` gduJ^oJZ2gd&8dhVDWD^`8gduJ^oJZ2gd&dh^ & Fdh dhWD` T;`;h;;;;;;~<<<<l==>jTB2BT2Th%@B*CJPJaJph"h%@B*CJPJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,hNN@B*CJOJPJQJaJo(phIh%hY@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdh,o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph<<<(=\=====0>`>z>>4?H???"@v@@@@jA r$dhWDa$gduJ^oJZ2gd&/`/` gduJ^oJZ2gd& & Fdh & Fdh>,>f>j>p>z>>>>>>ճuY77Hhu ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhu ,'o(ph7Hh{,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdh{,'o(ph7Hhb,h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhb,o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJph >>>>>>>>?.?0?2?4?mK/7HhJ,Gh%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhR,go(ph7HhR,gh%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhZ,o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hhu ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhu ,'o(ph 4?H???????????ѵn^T2Ch%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdh;*Go(phh%B*o(phHh,Gh%B*o(ph+h%B*cHdhdhdh,Go(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph4Hh,Gh%@B*CJOJPJQJaJph7Hh,Gh%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,Gh%@B*CJOJPJQJaJo(ph#Hh,Gh%B*OJo(ph ??D@H@P@v@z@~@@@@@@@@ͫ͛{{kO3O7Hh,hEme@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,hU@B*CJOJPJQJaJo(phHh,h%B*o(phHh,hUB*o(phHh,h>'B*o(phHh,hUB*o(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdh;*Go(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh;*Gh%@B*CJOJPJQJaJo(ph@@@@@@@@AjAǫnL0*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhq ,'o(ph h%o(*hU@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,hU@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,hU@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,h>'@B*CJOJPJQJaJo(ph jAlAtAAAAAAAAAAAA׹בmb@Ch%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhq ,'o(phh%CJQJ\o((h%hMrcHdhdhdh,o( h%o(h%CJOJaJh%B*CJOJPJaJph/Hhn ,'h%B*CJOJPJaJo(ph;h%B*CJOJPJaJcHdhdhdhn ,'o(ph"h%B*CJOJPJaJo(ph+j;h%B*CJOJPJUaJo(ph jAnAAAArBCCCCDfErEnFFFFFFF$Ifdh` r$dhWDa$ r$dhWDa$AAAAACCCCCCCCCTDbDdD|D~DE$E6EfErE6FHFFlXXXXNXh%B*o(ph'h%@B*CJOJPJQJaJph(h%hMrcHdhdhdh,o( h%o(Ih%hMr@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdh,o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phFFFFFFFFFFFFFGG"G(G2G4GBGDGFGGGGGGGHHHH*H>HBHFHfHlHrH~HHHHHHHHHIIIII&I@Ió뛉"Hh;*Gh%5B*o(ph.h%5B*cHdhdhdh;*Go(phHh;*Gh%B*o(ph+h%B*cHdhdhdh;*Go(phh%B*phh%B*o(phh%5B*o(phh%5B*ph6FFFFF:1+1$If $$Ifa$kd$$If4rH@ # 244 laf4p2FFFFGG$G(GFGGgkd2$$If4rH@ #44 laf4$If $$Ifa$ GGGGGG*H@Hvmgmmgg$If $$Ifa$kd*$$If4rH@ #44 laf4@HBHLHfHnHrH~HHHvmgmmggg$If $$Ifa$kd"$$If4rH@ #44 laf4HHHHIII@IhIvmgmmggg$If $$Ifa$kd$$If4rH@ #44 laf4@IfIjInIIIIIIIIIJ*J.JS@SHSlStSLkd%$$Ifr F9! 044 la$IftSxSSSSSSSLC $$Ifa$kd$$Ifr F9! 044 la$IfSSSSSSSL@@77 $$Ifa$ $IfWD`kd$$Ifr F9! 044 la$IfSSSS>TTTTLJBBJ@7VD^7kd$$Ifr F9! 044 la$IfSTT$T6Th%5B*o(ph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phh%B*o(ph h%o(*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph4HhB,'h%@B*CJOJPJQJaJph7HhB,'h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7HhB,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phTTUUUUUUU$If r$dhWDa$ gduJ^oJZ2gd&UUkdu$$Ifr #1 S* 2044 lap2UUUUUVV V@kd$$Ifr #1 S*044 la$If $IfWD` V VVVVV&V(VLWWWWWWWWWWWWWWX,X|XXXXXXXXXXXXXXXXXX$Y.YTY^YfYjYtYvYYYYYYYYԵ+h%B*cHdhdhdhD|,'o(phh%B*CJOJQJaJph(Hh ghh%5B*o(phh%5B*phh%5B*o(phh%B*CJOJaJphh%B*o(phh%B*ph8 VV$V(VZPZRZ^Z`ZZZZZZZZZV[Z[f[j[p[r[[[[[[[[\,\8\D\H\L\N\R\\\\\\\\ ].]4]6]B]]]] ^^^θ祓"HhB,'h%5B*o(phh%5B*o(phh%B*ph+h%B*cHdhdhdh{,'o(ph1h%hXB*cHdhdhdh1'o(phh%B*o(phh%B*CJOJaJph:YZ6Z8Z]B]]]RLLLLLL$Ifkd=%$$Ifr #1 S*044 la]]]^^ ^p^^RLLLLLL$Ifkd&$$Ifr #1 S*044 la^p^^^^^^^^^^^__"_&_(_*_6_J____```` a,a.ahara|aaaaaaaaaaabbꦖppHh;*Gh%B*o(ph+h%B*cHdhdhdh;*Go(phHhn ,'h%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhn ,'o(ph*h%B*CJKHOJQJ^JaJo(phh%B*CJOJaJo(phh%B*phh%B*o(phh%5B*o(ph,^^^^^^_ _RLLLLLL$Ifkd&$$Ifr #1 S*044 la _"_(_@_F_J___RLLLLLL$Ifkd'$$Ifr #1 S*044 la_______D`RLLLLLD$1$If$Ifkd($$Ifr #1 S*044 laD`z``````Dkdj)$$Ifr #1 S*044 la$If$1$If``````aCkdG*$$Ifr #1 S*044 la$If $$Ifa$a aaaa$a*a$& #$/Ifb$akd+$$If#j$044 la*a,a kd+$$IfrJ #1 SR 6 2044 lae4p2,a.a6a8a$$IfrJ #1 SR044 la\h^hdhnhxh|hhRICCCC$If $$Ifa$kd ?$$IfrJ #1 SR044 lahhhhR=+$$& #$/Ifa$b$$& #$/IfWD`b$kd?$$IfrJ #1 SR044 lahhhhhZi86.7VD^7kd@$$If\#1 R 6 044 lae4$& #$/IfWD`b$$& #$/Ifb$&i4i8i:iBiRiXiZi`iiiiiǫsW;7HhB,'h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7HhB,'h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,gh%@B*CJOJPJQJaJo(ph7HhB,'h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7HhB,'h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7HhB,'h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7HhB,'h%@B*CJOJPJQJaJo(ph ZiiiTjnjjJklkm@m@kdB$$Ifr A9! 044 la$If $IfWD`@mHmZm`mdmvmmmCkdC$$Ifr A9! 044 la$If $$Ifa$mmmmm:nr@rDrLrRrVrnrLC $$Ifa$kdP$$IfrJ 9! S7e044 la$IfnrprtrrrrrRICCC9 $If$If $$Ifa$kdP$$IfrJ 9! S7e044 larrrrrr"sJsRICCCCC$If $$Ifa$kdQ$$IfrJ 9! S7e044 laJsLsPsfslspsssRICCCCC$If $$Ifa$kdR$$IfrJ 9! S7e044 lanspsrs|s~ssssssssssst@tBtTtXt^t`tbtltnttttttttthuluxu|uuuuuuuvvvv(v*v,v6v8v>vvvvvvvvvvwFwPwXw\wfwpwrwxwwwwwwwwxxxx6xlxzxxh%5B*o(phh%B*phh%B*o(phh%B*CJOJaJphTssssss2t:tRICCCCC$If $$Ifa$kd]S$$IfrJ 9! S7e044 la:tw@wDwZw`wdwwLC $$Ifa$kdIX$$IfrJ 9! S7e044 la$IfwwwwwwwTxLC $$Ifa$kdY$$IfrJ 9! S7e044 la$IfTxbxdxjxxxxyLC $$Ifa$kdY$$IfrJ 9! S7e044 la$Ifxxxxxxxx:yHy^yhyjypy~yyyyyyyyzzz z~zzzzzzzzzzzzz{ { {{ {2{8{<{F{H{R{n{r{{{{{Ծ+h%B*cHdhdhdh@*Go(phHhn ,'h%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhn ,'o(phh%B*CJOJaJphh%5B*o(phh%B*o(phh%B*ph7y$y&y,yPyXy\yyLkdZ$$IfrJ 9! S7e044 la$Ifyyyzz zRzRG?999$If$1$If $$1$Ifa$kd[$$IfrJ 9! S7e044 laRz^zhzrz|z~zzzLC $$Ifa$kd^\$$IfrJ 9! S7e044 la$Ifzzzzzz{{LC $$Ifa$kd;]$$IfrJ 9! S7e044 la$If{ {0{2{:{P{V{Z{LC $$Ifa$kd^$$IfrJ 9! S7e044 la$IfZ{h{j{p{z{{{{LC $$Ifa$kd^$$IfrJ 9! S7e044 la$If{{{{|*|2|>|F|||*},}.}4}6}@}F}H}}}}}}}<~@~P~R~Z~\~j~n~x~z~~϶|qiii[ii[ii[iih%B*CJOJaJphh%B*phh%5B*o(ph3Hhn ,'h%@B*CJKHPJQJo(ph?h%@B*CJKHPJQJcHdhdhdhn ,'o(ph&h%@B*CJKHPJQJo(ph h%o(h%B*o(ph+h%B*cHdhdhdh@*Go(phHh@*Gh%B*o(ph#{{{{{{{RFF@@F$If $IfWD`kd_$$IfrJ 9! S7e044 la{{{|*||RPNC4p ` gduJ^oJZ2gd& gduJ^oJZ2gd&kd`$$IfrJ 9! S7e044 la|||||||$IfpWD^`gduJ^oJZ2gd&||kd\a$$Ifr bp#  2044 lap2||||}"}$},}@kdb$$Ifr bp# 044 la$If $IfWD`,}>}D}H}\}r}}}}Lkdyc$$Ifr bp# 044 la$If}}}}6~8~>~R~X~LkdPd$$Ifr bp# 044 la$IfX~\~f~h~l~z~~~~Lkd!e$$Ifr bp# 044 la$If~~~~~~~~~~~~~ $(Pj "@BRT^`΂,6@DR^fv瘈Hhn ,'h%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhn ,'o(ph*h%B*CJKHOJQJ^JaJo(phh%B*CJOJaJo(phh%5B*o(phh%B*phh%B*o(phh%B*CJOJaJph1~~~~~~~~~Lkde$$Ifr bp# 044 la$If~~~&.2pRICCCCC$If $$Ifa$kdf$$Ifr bp# 044 laRLLLLLLL$Ifkdg$$Ifr bp# 044 la.B\lƀ *Ffց$If":RLLLLL$Ifkdwh$$Ifr bp# 044 la:<BT\`jRLLLLL$IfkdHi$$Ifr bp# 044 lajlrRLLLLL$Ifkdj$$Ifr bp# 044 laRL@LL@ $IfWD`$Ifkdj$$Ifr bp# 044 lâRI $$Ifa$kdk$$Ifr bp# 044 lâ΂ւ܂$& #$/Ifb$akdl$$Ifp##044 la kd m$$Ifr bp#  6 2044 lae4p2"$@kden$$Ifr bp# 044 la $IfWD`$If$*FNRʃ̃ԃCkd6o$$Ifr bp# 044 la$If $$Ifa$vz҃ԃփ܃ރ (,46fht~„Ƅ΄ (*<@BFJNϹϐψψψzψψzψψψϹψψzψψzψψψh%B*CJOJaJphh%B*ph1h%hIB*cHdhdhdhn,o(phHhA*Gh%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhA*Go(phh%B*o(phHh@*Gh%B*o(ph+h%B*cHdhdhdh@*Go(ph0ԃ *LC $$Ifa$kdp$$Ifr bp# 044 la$If*26NPVfnLC $$Ifa$kdp$$Ifr bp# 044 la$Ifnr܄ބLC $$Ifa$kdq$$Ifr bp# 044 la$If &*4LC $$Ifa$kdr$$Ifr bp# 044 la$If4>@DLRVLC $$Ifa$kdQs$$Ifr bp# 044 la$IfNTVXbdj"(*VXhjtvچކ$(24>‡҇ԇ bкHhA*Gh%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhA*Go(phHhn ,'h%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhn ,'o(phh%B*CJOJaJphh%B*phh%B*CJOJQJaJphh%B*o(ph1΅RICCCC$If $$Ifa$kd(t$$Ifr bp# 044 la΅ЅօRICCCC$If $$Ifa$kdt$$Ifr bp# 044 la &*PRICCCC$If $$Ifa$kdu$$Ifr bp# 044 laPRXjrvRICCCC$If $$Ifa$kdv$$Ifr bp# 044 laԆRICCCC$If $$Ifa$kdrw$$Ifr bp# 044 laԆֆ܆RICCCC$If $$Ifa$kdCx$$Ifr bp# 044 la&<BFRICCCC$If $$Ifa$kdy$$Ifr bp# 044 laʇԇ؇(RICCCC$If $$Ifa$kdy$$Ifr bp# 044 la(*,46:R==..$& #$/Ifb$$& #$/IfWD`b$kdz$$Ifr bp# 044 la:<>@b4/-$a$kd{$$Ifr bp#  6 044 lae4$& #$/IfWD`b$b "$Ifp ` b$^`bhjtz| Š̊Њ֊؊ JL^bhjЋFJVZ`b|ԌPTZjrt֎4>HLh%B*CJOJaJphh%B*phh%B*o(phh%5B*o(ph&h%@B*CJKHPJQJo(phL"$kdj|$$Ifr F9!  2044 lap2$&.04VX@kd}$$Ifr F9! 044 la$If $IfWD`X`rx|ĉ܉$If $$Ifa$܉މ RICCCC$If $$Ifa$kd~$$Ifr F9! 044 laRICCCC$If $$Ifa$kdZ$$Ifr F9! 044 laΊԊ؊RICCCCC$If $$Ifa$kd+$$Ifr F9! 044 la G>888$If $$Ifa$kd $$Ifr F9! 044 la $7$8$H$IfDFL`fjLC $$Ifa$kd$$Ifr F9! 044 la$IfċЋLC $$Ifa$kd$$Ifr F9! 044 la$IfЋ@BHX^bLC $$Ifa$kd$$Ifr F9! 044 la$Ifbz|JA;;;$If $$Ifa$kdT$$Ifr F9! 044 la$1$If2RT\ltJA;;$If $$Ifa$kd+$$Ifr F9! 044 la$1$IftxD8 $IfWD`kd$$Ifr F9! 044 la$1$If$If@kdن$$Ifr F9! 044 la$If $IfWD`Ԏ֎ގ$Ifakd$$If9!!044 la$$IfWD`a$kd#$$Ifr F9! R7 2044 lap2*,@kdk$$Ifr F9! R7044 la$If $IfWD`,2NVZЏҏڏCkd<$$Ifr F9! R7044 la$If $$Ifa$LZfn~؏ڏ܏ .2:<Z^npxzƐʐ̐Аڐސy jh%B*phh%B*CJKHaJo(phh%B*CJOJaJphh%B*phHhA*Gh%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhA*Go(phHhn ,'h%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhn ,'o(phh%B*o(ph/ڏ0LC $$Ifa$kd $$Ifr F9! R7044 la$If08<TV\pvLC $$Ifa$kd$$Ifr F9! R7044 la$IfvzLC $$Ifa$kd$$Ifr F9! R7044 la$IfȐʐΐܐLC $$Ifa$kd$$Ifr F9! R7044 la$If*,0RICCCCC$If $$Ifa$kd]$$Ifr F9! R7044 la0zڑ*TVhl<@F\hj|ʓ̓ؓړHJXZhjxĔƔҔԔBHJTV\jl"6BDn|h%B*ph jh%B*phh%5B*o(phh%B*o(phUԑ֑ڑ8RICCCCC$If $$Ifa$kd.$$Ifr F9! R7044 la8NPVjptȒLC $$Ifa$kd$$Ifr F9! R7044 la$IfȒʒВ>RICCCC$If $$Ifa$kdА$$Ifr F9! R7044 la>@F^jnRICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr F9! R7044 la“ʓړ>RGAAAA$If $$1$Ifa$kdr$$Ifr F9! R7044 la>@HZfjRGAAAA$If $$1$Ifa$kdC$$Ifr F9! R7044 laĔԔ6RICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr F9! R7044 la68@\hl֕RICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr F9! R7044 la֕ؕ dRICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr F9! R7044 ladfn~RLLCCLL $$Ifa$$Ifkd$$Ifr F9! R7044 laĖ֖(*46:BRX\fhp$N4Xę̙ƚȚښտh%B*CJOJaJo(ph&h%@B*CJKHPJQJo(ph h%o(HhA*Gh%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhA*Go(phh%B*CJOJaJphh%B*phh%5B*o(phh%B*o(ph4*26PRICCCC$If $$Ifa$kd^$$Ifr F9! R7044 laPRZpvzRICCCC$If $$Ifa$kd/$$Ifr F9! R7044 laRICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr F9! R7044 la RFF==F $$Ifa$ $IfWD`kdљ$$Ifr F9! R7044 la $N6>RPNH@:$IfpWD^`p ` kd$$Ifr F9! R7044 la>DJPV$IfVXkds$$Ifr bp#  2044 lap2XZbdh@kd$$Ifr bp# 044 la$If $IfWD`ęLkd$$Ifr bp# 044 la$If Lkdg$$Ifr bp# 044 la$IfĚƚȚКҚؚ֚L@@ $IfWD`kd8$$Ifr bp# 044 la$IfؚښRI $$Ifa$kd $$Ifr bp# 044 la $& #$/Ifb$akdڠ$$Ifp##044 laښV`jn|Лԛܛ 8FŽŽŧŁqŁqXŽŽŽJŽh%B*CJOJaJph1h%haB*cHdhdhdho,o(phHhA*Gh%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhA*Go(phHhn ,'h%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhn ,'o(phh%B*phh%B*o(phh%B*CJOJaJo(phh%5B*o(ph*h%B*CJKHOJQJ^JaJo(ph kdS$$Ifr bp#  6 2044 lae4p2$&*LN@kd$$Ifr bp# 044 la $IfWD`$IfNTpx|:kd~$$Ifr bp# 044 la $Ifgda$If $$Ifa$46:CkdO$$Ifr bp# 044 la$If $$Ifa$FTX`bƜȜ "$6:>@PR\^`vx &(:<HJL`drt~+h%B*cHdhdhdhn ,'o(phh%B*CJOJQJaJph"h%B*CJOJQJaJo(phh%B*CJOJaJo(phh%B*CJOJaJphh%B*phh%B*o(ph5:V^bz|LC $$Ifa$kd&$$Ifr bp# 044 la$IfœȜޜLC $$Ifa$kd$$Ifr bp# 044 la$If $LC $$Ifa$kdȦ$$Ifr bp# 044 la$If$8:@R\`pLC $$Ifa$kd$$Ifr bp# 044 la$IfprxRICCCC$If $$Ifa$kdp$$Ifr bp# 044 laƝҝ֝RICCCC$If $$Ifa$kdA$$Ifr bp# 044 la RICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr bp# 044 la "(<HLpRICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr bp# 044 laprxRICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr bp# 044 laʞԞ؞RICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr bp# 044 la0RICCCC$If $$Ifa$kd\$$Ifr bp# 044 la028ZfjRICCCC$If $$Ifa$kd-$$Ifr bp# 044 la̟RICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr bp# 044 la̟ΟԟRICCCC$If $$Ifa$kdϯ$$Ifr bp# 044 la$<HLZRICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr bp# 044 laZ\bt|RICCCC$If $$Ifa$kdq$$Ifr bp# 044 laĠLPX\z|~̡֡Ƿ圇qOCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph(h%hacHdhdhdh{,o( h%o(*h%@B*CJOJPJQJaJo(phHhB*Gh%B*o(ph+h%B*cHdhdhdhB*Go(phh%B*phh%B*o(phHhn ,'h%B*o(ph Ƞ̠RICCCC$If $$Ifa$kdB$$Ifr bp# 044 ladRICCCC$If $$Ifa$kd$$Ifr bp# 044 ladfhprvR==..$& #$/Ifb$$& #$/IfWD`b$kd$$Ifr bp# 044 lavxz|~42-$a$kd$$Ifr bp#  6 044 lae4$& #$/IfWD`b$~̡ V&06@ $$Ifa$dhdh` $&.046>BʣϹz[?[7h%B*OJQJaJcHdhdhdh{,'o(ph=h%hbB*OJQJaJcHdhdhdh1'o(phh%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(ph@Bkd$$Ifr3bnS. 2044 eaep2BFPZ`lx dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$xzkd $$Ifr3bnS. 2044 eaep2z~֣$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ʣԣdpx24t~ٽٽٝlJ.7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(h%B*o(ph+Hhn ,'h%B*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phh%B*OJQJaJo(ph+Hh1'hbB*OJQJaJo(ph֣أkdp$$Ifr3bnS. 2044 eaep2أܣ8 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$8:>LZdPGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kdչ$$Ifr3bnS. 044 eaedG>>2 $dh$Ifa$ $$Ifa$kdú$$Ifr3bnS. 044 eae dh$IfĤ̤ΤҤܤG>> $$Ifa$kd$$Ifr3bnS. 044 eae dh$Ifܤ;kd$$Ifr3bnS. 044 eae dh$If $dh$Ifa$"0$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$024tХ8PNLCCCCdh`kd$$Ifr3bnS. 044 eae¦Ħ̦ΦҦԦܦȧĴĦĦĦĦw[wE+Hh1'hbB*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdh{,'o(ph=h%hbB*OJQJaJcHdhdhdh1'o(phh%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJph8ĦΦԦަ $$Ifa$dh`ަkd{$$Ifr3bnS. 2044 eaep2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3bnS. 2044 eaep2&06@J$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$JLkdS$$Ifr3bnS. 2044 eaep2LPZdj dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3bnS. 2044 eaep2ʧ$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3bnS. 2044 eaep2N dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$(0r~Ԩ :FRZ\&*ͽͽjN:)!h%5B*OJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(h%B*OJQJaJo(ph+Hhn ,'h%B*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phNPT^hrPG;;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3bnS. 044 eaerG>>2 $dh$Ifa$ $$Ifa$kdp$$Ifr3bnS. 044 eae dh$IfĨҨԨ<hA?66dh`kd^$$Ifr3bnS. 044 eae$If dh$Ifhȩ&,4>DN $$Ifa$dh`*,24<>BDLPTVƫΫЫnR>'h%@B*CJOJPJQJaJph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(*h%@B*CJOJPJQJaJo(phh%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(phh%5B*OJQJaJphNPkdL$$Ifr3bnS. 2044 eaep2PT^hnx$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3bnS. 2044 eaep2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$$Ifr3bnS. 2044 eaep2Ī dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ PGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3bnS. 044 eae $&*4>G>>2 $dh$Ifa$ $$Ifa$kdw$$Ifr3bnS. 044 eae dh$If>DRTVA<:$a$kde$$Ifr3bnS. 044 eae$If dh$Ifܫ<Ƭ $$Ifa$dh` ĬȬJ­ʭ̭˵}aM17Hh,h @B*CJOJPJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(h%B*OJQJaJo(ph!h%5B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphƬȬkdS$$Ifr3bnS. 2044 eaep2Ȭ̬֬ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3bnS. 2044 eaep2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd+$$Ifr3bnS. 2044 eaep2,:FH dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$HJHPNEEEEEdh`kd$$Ifr3bnS. 044 eae &(0268<@ԯ֯ޯRT\^pǫqaqSqSqSqSCSCSCSCSCh%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph%h%5B*CJOJPJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,h5A(@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,h @B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,h @B*CJOJPJQJaJo(ph (28> $$Ifa$dh`>@kd~$$Ifr3b nSJ 2044 eaep2@DNX`t dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$tvkd$$Ifr3b nSJ 2044 eaep2vzЯ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ЯүkdV$$Ifr3b nSJ 2044 eaep2ү֯ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ kd$$Ifr3b nSJ 2044 eaep2 "(N dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$NPT^hpPGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd $$Ifr3b nSJ 044 eaep|° `~"&.dfnrvx²ͽoeeWWWGWWh{qB*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%B*o(ph3HhB*Gh%B*KHOJQJ^JaJo(ph?h%B*KHOJQJ^JaJcHdhdhdhB*Go(ph&h%B*KHOJQJ^JaJo(phh%B*OJQJaJo(ph+Hhn ,'h%B*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phpG>>2 $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$If° ^`dA8 $$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eae$If dh$Ifdnx~$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$PGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eae "&0:JAA5 $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eae$If:@JTV\fA88 $$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eae$If dh$IffpxAkd$$Ifr3b nSJ 044 eae$If $$Ifa$5kd$$Ifr3b nSJ 044 eae$If dh$If $dh$Ifa$²Ȳ$If dh$If $$Ifa$²Ȳв޲ 8<\`ֳڳVZ|VZFJtxѵџykkkkkiUh%B*OJQJaJph+Hh,h&B*OJQJaJo(phh{qB*OJQJaJo(ph+Hh1'h>sB*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdh{,'o(ph=h%h>sB*OJQJaJcHdhdhdh1'o(phh%B*OJQJaJo(ph) *4PGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eae468>HRG>>2 $dh$Ifa$ $$Ifa$kd~$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$IfRXZ\blG>> $$Ifa$kdl$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$Iflv;2 $$Ifa$kdZ$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$If $dh$Ifa$ֳ,T dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$TV\fp|PDDD;; dh$If $dh$Ifa$kdH$$Ifr3b nSJ 044 eaeʴG; $dh$Ifa$kd6$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$If$2>TV\;kd$$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$If $dh$Ifa$\jx dh$If $dh$Ifa$(4PDDDD; dh$If $dh$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eaeYJT~ݏ~ё (QPݏ~Zo`)N16,2T~ݏ~ё21HYZTT~r`C1 DU_I22HYDQRt0RgeC8t0Rge23ZQBSU\ghƋN4>0h:y,gT~/fǏvQ[T~U\gub24XJTDDWsёfNUSMON9,3>0h:y,gT~ cё/lbc eg T~YgnNsёfN ONuN{ߍST~{|Wv TveT~;(WeT~-N ,gW[k

0,ST~,g8RON~ FOv^v)Ro`؏/fۏLN~ [NevT~Yg*gSeN~ ONuev)Ro`0Zo`25BZYlC64 ,{mQ lCgvYt^ZRTQYCLK.dbf eN TyZRTQYCLK.dbf OeT8RёlQS-Nё 0PeQN0QPN Oe_ǏFDEPeN O|~NeNvb__ O SekNfels^Se~n{[bT NS0 Svpenc:Nl8RT~NCg{veNuvCgvYtpenc FO/fd~)R0~YvvQNCgv{|WSY!kn{ YSN!kpenc kYM Cg{ven{N!k MdCgen{N!k VdkOS$N!kCgvYtpencSYXS0M:P0>mSCgI{ Cg{ven{N!k 8R N^en{N!k Vdk_NOS$N!kCgvYtpenc0-NёSN9hncQPN0PeQNv3u\勇eNS~vQXb{N0 ^SW[k TW[kc{|Wf1JSJG~{:ggC10SNN~{:ggNx2FSDXS[aC10QPN TQPN NSvpenc 1PeQN TPeQN NSvpenc3QSRQn{egC8mSCg 6:M:P/SLSlbc:P8R6GQDJRCg{veC87QYDZRCgvePeC8W[kQ[:NvCgvePe OS g~vCgvePeNN6ew^-Nvpenc:NQ08SCDM^:WNxC10m3W 1 Nwm9ZQDM8RNxC68RNx10WHGFSL*g؏NpeϑN12Cg{veT~v*g؏pe11MGBCJEkePёN12,8kvePё Yg*gnx[ ePёR:N012MGBCGSkePpeN12,8kvePpeϑ Yg*gnx[ ePpeϑR:N013YBCJE^ePёN16,2MGBCJE * WHGFSL14YBCGS^ePpeN12MGBCGS * WHGFSL15BCQDBZePnx[hƋC10_nx[ 1]nx[ 2]Sm16QYBCHYHCgvePT~SN16,0ePnx[h_:N 1 ]nx[ e Q[:NeNuvCgvT~vT~S0&TR:N0017BZYlC64,{N TeT~P؏f~^ZRTHYCHMX.dbf eN TyZRTHYCHMX.dbf OeT8RёlQS-Nё 0PeQN0QPN Oe_ǏmQsQNeNvb__ O SekNfels^Se~n{[bT NS0 TeT~P؏f~^;N(uNwQPNbPeQNTeT~v:PCg0:PRP؏f~`Q0PeQN0QPNS9hncDё8RvP؏RN~g0[E6eD6e8R`QN,gcSpencۏL8h[0-NёSN9hncQPN0PeQNv3u\勇eNS~vQXb{N0 TeT~P؏f~^v=014BDJESRёN16,2>=015BZYlC64 ,{kQ P؏RN]^ZRTCHHFCC.dbf eN TyZRTCHHFCC.dbf OeT8RёlQS-Nё 0PeQN Oe_ǏFDEPeN O|~NeNvb__ O SekNfels^Se~n{[bT NS0 P؏RN]^;NSOsVY؏0؏0\PLr8RcMRP؏I{SV 8RlQS]RN~ёlQS-Nё FOёlQS-Nёl gۏL:PRN~bN~T؏ giRYOvDNvOo` NSُNDN-Nv8RNuvCgvDNvOo`0P؏RN]^penceNv0h:y/f8RlQSRN~ё-Nёv] b]NuvCgv <0h:y/fёlQS-NёRN~8RlQSv] b]NuvCgv8CCJE]ёN16,2>0h:y/f8RlQSRN~ё-Nёv] b]NuvCgv <0h:y/fёlQS-NёRN~8RlQSv] b]NuvCgv9BZYlC64YgSJLY= 1 ,R1-8MOh:yCgvpencsQTvSpencvYteg 9-20h:ySpencvYt^S YgSJLY= 0 R1-16MO:NP؏evT~S ,{]N TeT~[^^ZRTHYDZ.dbf eN TyZRTHYDZ.dbf OeT8RёlQS-Nё 0PeQN0QPN Oe_ǏFDEPeN O|~NeNvb__ O SekNfels^Se~n{[bT NS0 TeT~[^^;N(uNQPNTPeQNT8RёlQS-NёKNvT~[^eO(u pencS+T*bbk0RS_ev@b g*gN~T~vf~Oo`0-NёSN9hncQPN0PeQNv3u\勇eNS~vQXb{N0 T~[^penceNvQPN 1:QPN->8RёlQS-Nё 2:8RёlQS-Nё->PeQN 3:PeQN->8RёlQS-Nё11SCDM^:WNxC10m3W 1 Nwm12GDDMNNxC108R&7b13JYDYNfUSCQC6NfUSCQ14QXgPN4lD7014028 l8R3070140280182lgP15QXFLgP9sN9,7t^S)Rs16ZQDM8RNxC68RNx17JSSL*g؏;`peϑN12>=018JSJE*g؏;`ёN16,2>=019JSBJ*g؏,gёN16,2>=020JSLX*g؏)Ro`N16,2>=021JSFXJE*g؏Zo`ёN16,2>=022JSWYJ*g؏ݏ~ёN16,2>=023JSQTF*g؏vQ[9N16,2>=024ZQZTSLU\g(WpeϑN12>=0 (WJSSLW[k-Nv=0,(WJSJEW[k-NvQPN 1:QPN->8RёlQS-Nё 2:8RёlQS-Nё->PeQN 3:PeQN->8RёlQS-Nё11SCDM^:WNxC10m3W 1 Nwm12GDDMNNxC108R&7b13JYDYNfUSCQC6NfUSCQ14ZQDM8RNxC68RNx15JSSL^N6epeϑN12>=016JSJE^N6eёN16,2>=017JSBJN6e,gёN16,2>=018JSLXN6e)Ro`N16,2>=019JSFXJEN6eZo`ёN16,2>=020JSWYJN6eݏ~ёN16,2>=021JSQTFN6evQ[9N16,2>=022DLJSL]RN_N~peϑN12>=0,cPeQNNMR]RN~ё-Nёpeϑv8R FO/fё-Nёl gۏL:PvP؏vMRSSOs\PLrePeQNRNegv,gT~v8R vQ[؏I{ NSOs 23DLJJE]RN_N~ёN16,2Yu24BZYl ,{ASN Oё4w^ZRTBZJZJTZ.dbf eN TyZRTBZJZJTZ.dbf OeT8RёlQS-Nё 0PeQN Oe_ǏFDEPeN O|~NeNvb__ O SekNfels^Se~n{[bT ThQSOPeQN NS N:SR/f&T4Oё0SvpencS+T$N{|S_en{TOёkO NTsёkO NvP40 Oё4w^v0e _{4~sёRvёP4Oё̑ >0:N_{4~sёRvё22KRRZEDSeQ;`^N16,2e~n{T9hncOёNeeAQQPNHQ TaU\gQ1uPeQNSwU\g3u0 5.U\gveHh0ё-Nё[8h~gO(We~eNZRTZQJGTZ.dbf-NU\:y0 6.ZRTZQJGTZ.dbfvr`[^ё-Nё|~vr`~`QY N PeQNU\gr`f PeQNU\gr`f1,*gnx ]~3uvr`FO/fl gQPN Ta 2,] Ta QPN Tavr`3,ё-Nё[8hǏ ё-Nё(WT~0RgeKNMR3)YZPQ[8h4,U\g-NT~0RgevMRN)Ye~n{Tvr`(0RgeT-1ubN6ew)5,][bubeT~Tvr`(T~0RgeU\gubeT~)6,RǏRU\g T~0Rger`:N 5 (nxpeϑ\N3upeϑ)7,ё-Nё[8h*gǏ ё-Nё(WT~0RgeKNMR3)YZPQ[8h8,]dU\g3uS_)YSNdUS9,^US T~0Rgel gYtvUSSb^US QPNU\gr`f1,*gnx ~[[KbeꁨRubU\geHh ^~[[Kbe1uё-Nё6R[U\geHh ubvU\gwr`:N 1 2,] Ta QPN Tavr`3,ё-Nё[8hǏ ё-Nё(WT~0Rge\MR3)YZPQ[8h4,U\g-NT~0RgevMRN)Ye~n{Tvr`(0RgeT-1ubN6ew)5,][bubeT~Tvr`(T~0RgeU\gubeT~)6,RǏRU\g T~0Rger`:N 5(nxpeϑ\N3upeϑ) 7,ё-Nё[8h*gǏ ё-Nё(WT~0Rge\MR3)YZPQ[8h8,]dU\g3uS_)YSNdUS9,^UST~0Rgel gYtvUSSb^US ,{AS N 8RQPNfUSCQbY^(CJJYDYBB.dbf) 10eN TyCJJYDYBB.dbf OeT8RQPNt8RFU(rzQPN) 08RёlQS-Nё Oe_ǏFDEPeN O|~NeNvb__ O SeNt8RlQSeXNfUSCQ(uN8RQPNR b]bYvNfUSCQSul0Qy0lI{9eSNfUSCQN~{:gg@b^\sQ|v`b_e Nt8RlQS(WSu N`b_vMRNNfev1600MR T-NёbYhQϑpenc NfUSCQN~{YNё&S[^sQ|SuSfvMRNNfev1600MR 8RQPNt8RFU0rzQPNbYhQϑpenc~8RёlQS TNNfeQ8RlQSSNY!kۏL勇eNvS 8RёlQS-NёN8RlQSgTN!kSveN:NQ08RёlQS-NёN8RQPNt8RFU0rzQPNbYev NNNfe/T(u勇eN penc{|WhQϑpenc \O(u0RvNfUSCQvsQOo`hQ营bk*NNfUSCQNagU_ 0 -Nё9hncQPNQP8ReO(uvNfUSCQ SbYv8RQPNfUSCQbY^-NNfUSCQN~{:ggv[^sQ| nx[e~n{eNvc6eN0QPNNt8RFUob0bNfUSCQOo`v \[elck8^c6e-NёSvvsQn{eN0 8RQPNfUSCQbY^vyOWё5--OilQS6--ONt^ё7 QFII8 N,:gg9 *NN (f N/T(u) Z vQN8CJRLBQPN{|+RC1_kX0--rzQPN1--^rzQPN9DLQSMCNt8RFU TyC32YgQPN{|+R(CJRLB)I{N^rzQPN(1) R_kX &TR NkX10CJZQLYQP8RegnC1_kX0 *NN1--:gg2 NT 3 vQN11CPMCNT TyC20YgQP8RegnCJZQLY):NNT2 R_kX &TR NkX12CPLXNT{|WC1YgQP8RegnCJZQLY):NNT2 R_kX &TR NkX0 ƖTt"1 [Tt"2 _>e_hyWё3 _>e_mTWё4 _>e_:P8RWё5 cpeWё6 8RbDOXb7 ~TbDOXbZ vQN13CPJZSJNT*bbkeC8 kX14CPTGRNTXb{NC20YgQP8RegnCJZQLY):NNT2 R_kX &TR NkX15ZJLXQPNN{|WC1_kX0--%Ngbgq2--N3--bgq4--Q[9--7bS?|A--/noSLG--vQN16ZJHMQPNNSxC64_kX17ZJQSRQN gHewYegC8 kX18ZJJSRQN gHe*bbkegC8_kX e:ggC64 kX QPNNvS>e:gg20ZJDZN0W@WC64 kX QPNN0W@W21FRMClNNh TyC32YgQPN'`((CJRXZ) NI{N*NN R_kX &TR NkX22FRZJLXlNNhN{|WC1YgQPN'`((CJRXZ) NI{N*NN R_kX &TR NkX2--N3--bgq4--Q[9--7bS?|A--/noSLG--vQN23FRZJHMlNNhNSxC64YgQPN'`((CJRXZ) NI{N*NN R_kX &TR NkX24FRFZJGlNNhNS:ggC64YgQPN'`((CJRXZ) NI{N*NN R kX &TR NkX25ZCZJlQDёN19,2YgQPN'`((CJRXZ) NI{N*NN R kX &TR NkX26ZJGDM~~:ggNxC32YgQPN'`((CJRXZ) NI{N*NN R_kX &TR NkX27LXRMCT|N TyC32YgQPN'`((CJRXZ) NI{N*NN R_kX28LXRZJLXT|NN{|WC1YgQPN'`((CJRXZ) NI{N*NN R_kX2--N3--bgq4--Q[9--7bS?|A--/noSLG--vQN29LXRZJHMT|NNSxC64YgQPN'`((CJRXZ) NI{N*NN R_kX30LXRDHHMT|N5u݋SxC32_kX+T:SS O010-8123112231LXRSJHMT|NKb:gSxC32_kX32LXRDZYXT|N5uP[{C32_kX33LXRCZ OwC32 kX34LXRYB?exC16_kX35LXRLXDZT|0W@WC64_kX36SHGDDMQPN Nwm8R&7bNNxC10QPN Nwm8R^7bNNx(SHGDDM)Tm3W8R^7bNNx(SZGDDM)_kXvQN37SHTGXWQPN Nwm8R^7bN-^MOC6YgkXeQ Nwm8R^7bNNx(SHGDDM) R_kX38SZGDDMQPNm3W8R&7bNNxC10QPN Nwm8R^7bNNx(SHGDDM)Tm3W8R^7bNNx(SZGDDM)_kXvQN39SZTGXWQPNm3W8R^7bN-^MOC6YgkXeQm3W8R^7bNNx(SZGDDM) R_kX eEQf_kXW[kk!k3ub_{kXQ ^_kXOo`SNkXzz cW[k@bkXvOo`ۏLU_TfeYgX[(W TN*N8R&S(WY*NNfUSCQZPQP cgqNfUSCQbYY!k0 kXQQ[_{:NJS҉eQ NS+Tzze:ggC64 T3ub^16ZJDZN0W@WC64 T3ub^17FRMClNNh TyC32 T3ub^18FRZJLXlNNhN{|WC1 T3ub^19FRZJHMlNNhNSxC64 T3ub^20FRFZJGlNNhNS:ggC64 T3ub^21ZCZJlQDёN19,2 T3ub^22ZJGDM~~:ggNxC32 T3ub^23LXRMCT|N TyC32 T3ub^24LXRZJLXT|NN{|WC1 T3ub^25LXRZJHMT|NNSxC64 T3ub^26LXRDHHM5u݋SxC32 T3ub^27LXRSJHMKb:gSxC32 T3ub^28LXRDZYX5uP[{C32 T3ub^29LXRCZ OwC32 T3ub^30LXRYB?exC16 T3ub^31LXRLXDZT|0W@WC64 T3ub^32SHGDDMQPN Nwm8R&7bNNxC10 T3ub^33SHTGXWQPN Nwm8R^7bN-^MOC6 T3ub^34SZGDDMQPNm3W8R&7bNNxC10 T3ub^35SZTGXWQPNm3W8R^7bN-^MOC6 T3ub^36CLJGQPNbYYt~gC64_kX bR h:yQPNbY!hbR,vQNch:y1Y%SV37FSRQSegC8_kX 1009=207<SOH>1035=121<SOH>1049=100<SOH>1056=200<SOH>1097=N<SOH>1051=20110915<SOH>1052=93501120<SOH>135=5102<SOH>8=0000000001<SOH>92=20110915<SOH>1=0<SOH>2=081700<SOH>6=0800124008<SOH>4=7<SOH>5=2.25<SOH>37=CNY<SOH>21=000001<SOH>12=320000<SOH>7=0899043660<SOH>3=062000<SOH>93=93501120<SOH>1093=100<SOH>1089=3<SOH>1010=XXX<SOH> DU_C{!hT{l char *GenerateCheckSum( char *buf, long bufLen ) { static char tmpBuf[ 4 ]; long idx; unsigned int cks; for( idx = 0L, cks = 0; idx < bufLen; cks += (unsigned int)buf[ idx++ ] ); sprintf( tmpBuf, %03d , (unsigned int)( cks % 256 ) ); return( tmpBuf ); } DU_D^(umo`͑ Y~N 8RёlQS-NёTSNNKNveR`NRpenc:NOёNR8Rg⋌TYXbbNg⋔^T{mo`[INN2*NpencWƖTsS~N ~N-N,{N*NWcfN~NQvQYOW\N͑ Y~b__͑ YQsv!kpe T~W\ cgq͑ Y!kpeޏ~Qs R+RNhYU_ԏVevpencQ[0 N Oё8RU_^\'`~< ElementStock> ~N;N(uNOё8RgԏVv^T{mo` ~N;N(uNOё8RNfevYXbbNgԏVv^T{m o` eQeLr^7f[8>eQXuQ97bS?|A/noVaNLBS~nLSvQN gHeeLCYVbgqDfkfeLr^EfkfXuQFwmY[7bSGvQN gHeN DU_G[xfel[xCOP[ int Demo() { char szTxzh[20+1]; //MRvUSERID&S,20MO, Ǐ20]S20MO, :SR'Y\Q; char szKey[10+1]; //~{0R[xfe g10MO Ǐ10MO]S10MO :SR'Y\Q; char szMm[20+1]; //R[T~{0R[e Qv[eg20MO; int iRetCode = NULL; typedef int (*TxmmJiami)(const char * txzh, const char * key, char * mm); HMODULE hLib; TxmmJiami fnTxmmJiami; memset(szTxzh, 0x00, sizeof(szTxzh)); memset(szKey, 0x00, sizeof(szKey)); memset(szMm, 0x00, sizeof(szMm)); strncpy(szTxzh,"B_ZHENGJI",9); strncpy(szKey, "123456",6); hLib = ::LoadLibrary(_T("kd30txmm.dll")); if(hLib == NULL) { iRetCode = -1; } fnTxmmJiami = (TxmmJiami)::GetProcAddress(hLib, "TxmmJiami"); if(fnTxmmJiami == NULL) { ::FreeLibrary(hLib); iRetCode = -2; } //[feR[ S[e fnTxmmJiami(szTxzh, szKey, szMm); fnTxmmJiami = NULL; ::FreeLibrary(hLib); return iRetCode; } DU_HT~{|W T~{|WT~{|W TyY l0bNT~{|T~(uNU_ 1uPeQN;NRSwPeQ3ub bQPN;NRSwQP ubv:PCg:PRsQ|1CgvePT~{|T~(uNU_ *g؏vT~1uNSuCgv >muQvev:PCg:PRsQ|2Oёݏ~T~{|T~/f(uNU_1uNPeQN*g ce4Oё [PeQN*g4ё cݏ~Zo`9sNuv:PCg:PRsQ|0{|T~vl{|+RP(ulD{|+R 0Rge:NT~ubev NNNfe l[N{|T~DёvP؏RN m3WR_؏_{(uF013 vRN{|+R, NwmSNR_(W172-N03&T~&T~/fёlQS-Nё9hncNQPN0PeQNvDё_eg]ۏL~ckte ubv:PCg:PRsQ|0T~ NNu)Ro`0Zo`0 DU_IT~r` T~r`T~r` TyY l0] bh:yёlQS-Nё}v)Y6e0RNf@bbNpencNSۏLR>mT T~vRYr`1QPݏ~h:yёlQS-Nёn{T8RbDёQP1Y%vT~r`2ck 8^h:yёlQS-Nёn{T8RbDёck8^QPvT~r`3]Ǐgh:yT~0RgT *g[hQP؏N~vT~r`4]N~h:yT~0RgT hQ:Pck8^N~vT~r`5]~bkh:y QPݏ~vT~ (W/eNNݏ~ёTT~vr` DU_J:PCg:PRSReT :PCg:PRSReT T yY l1:PCg:PRQ\h:yVP؏0YnS_eDё_eg _wvT~:PCg:PRvQ\3:PCg:PRvQ[Q\h:yVvQ[SVYU\g0Kb]N~0sёfNI{l gDё_eg _wvT~:PCgCg:PRvQ\ DU_K:PCg:PRSR{|W :PCg:PRSR{|W T yY l301nfD8RRNh:y1uPeQNbёlQS-Nё;NRSwvD8RRN302YnRNh:y1uёlQS-NёYnPeQNvDёb8RvRN303T~Kb]Yth:yёlQS-Nё[T~Dё08R:PRۏLvKb]XR0Q\304T~U\gh:yVU\g _wv:PCg0:PRvQ\305_N~DNnP:PR\PLreYgPeQNۏLNRN FOё-Nёl gZPN~ _0R YLre ё-NёKb]ۏLvybϑꁨRN~ _wv:PCg:PRvQ\306T~sёfN1uNT~nNO(usёfNT _wv:PCg:PRvSR(:PCg:PRv8ROQ\ FOёOXR)307T~0Rgete1uNteT~v0Rge _wv:PCg:PRvSR308P؏]&ёlQS-Nё\VP؏Q [*gSNN~T~vDёb8Rub]&T~ DU_L:PCg:PRf~hƋ :PCg:PRSR{|W T yY l110028RQPݏ~ёU_QPNe gRN FOe~l gRN [QPN6evݏ~ё12001lQDё,gёё-NёlQ~8RlQSv^6eDё12002lQDё)Ro`ё-NёlQ~8RlQSDёNuv^6e)Ro`12003lQDёZo`8RlQS*gSeR_؏ё-NёDёNuv^NZo`12004lQ8R)Ro`ё-NёlQ~8RlQS8RNuv^6e)Ro`12005lQ8RZo`8RlQS*gSeR_؏ё-Nё8RNuv^NZo`12006lQ8RCgvёё-NёlQ~8RlQSv8RNuv^6eCgvDё12011lQsёfNёё-NёlQ~8RlQSv8RǑ(usёfNTv^6efN>k12012Oёݏ~YZё8RlQS*gSeeOё Nuv^NZё12101lQ8R,g8Rё-NёlQ~8RlQSv8R12102lQ8RCgv8Rё-NёlQ~8RlQSv8RNuv^6eCgv8R13001vQNDёDNё-Nёv^6eDёYu 13101vQN8RDNё-Nёv^6e8RYu 21004leQ8R)Ro`ё-NёTQPNleQ8RNuv^N)Ro`21005leQ8RZo`ё-Nё*gSeR_؏QPN8R Nuv^NZo`21006leQ8RCgvёё-NёTQPNleQv8RNuv^؏DёCgv21011leQsёfNёё-NёTQPNleQ8RǑ(usёfNTv^NfN>k21101leQ8R,g8Rё-NёTQPNleQ8R21102leQ8RCgv8Rё-NёTQPNleQ8RNuv^NCgv8R22001lQDёݏ~ёё-Nё*gbRT8RlQS[bDёlQRN Nuvݏ~ё22002lQ8Rݏ~ёё-Nё*gbRT8RlQS[b8RlQRN Nuvݏ~ё23001vQNDё:Pё-Nёv^NDёYu 23101vQN8R:Pё-Nёv^N8RYu 31001leQ&ёeQ1uN] bvё-Nё^6eё([QPN)31002leQ&ёQ1uN] bvё-Nё^Nё([QPN)31101leQ&peϑeQ1uN] bvё-Nё^6e8R([QPN)31102leQ&peϑQ1uN] bvё-Nё^N8R([QPN)32001lQ&ёeQ1uN] bvё-Nё^6eё([8RlQS)32002lQ&ёQ1uN] bvё-Nё^Nё([8RlQS)32101lQ&peϑeQ1uN] bvё-Nё^6e8R([8RlQS)32102lQ&peϑQ1uN] bvё-Nё^N8R([8RlQS)   lSNNpencĉVer1.10 -NV8RёN gPlQS PAGE \* MERGEFORMAT 45 4DFLV`fG;;; $dh$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$IffhrtzG>> $$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$If;2 $$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$If $dh$Ifa$2kd$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$LVp|<xz~ʯʍq]>-!h%5B*OJQJaJo(ph=Hh,h&h&@B*CJOJPJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(*h%@B*CJOJPJQJaJo(phh{qB*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJo(ph dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$PGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3b nSJ 044 eaeLrGB@77dh`$a$kd$$Ifr3b nSJ 044 eae dh$Ifz $$Ifa$dh^dh`~46>@lnvx*24x\H'h%@B*CJOJPJQJaJph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(phh%0JB*o(ph h%o(h%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(phh%5B*OJQJaJphkd$$Ifr3n 2044 eaep2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3n 2044 eaep20 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$026@JPPGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kdl$$Ifr3n 044 eaePhjnxG>>2 $dh$Ifa$ $$Ifa$kdZ$$Ifr3n 044 eae dh$IfG;;; $dh$Ifa$kdH$$Ifr3n 044 eae dh$If 24Gkd6$$Ifr3n 044 eae dh$If48DPVXZ^>kd$$$Ifr3n 044 eae dh$If $$Ifa$^jz>kd$$Ifr3n 044 eae dh$If $$Ifa$5kd$$Ifr3n 044 eae$If dh$If $dh$Ifa$ &0 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$028FT\vPGGG>> dh$If $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eaevx~PGGG>> dh$If $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eae.PGGG>> dh$If $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eae.06BNZzPGGG>> dh$If $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eaez|PGGG>> dh$If $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eaePGGG>>> dh$If $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eae(8DG>>> $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eae dh$IfPGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kdp$$Ifr3n 044 eaeHtGE<<<dh`kd^$$Ifr3n 044 eae dh$Ift $$Ifa$dhdh`4Ffhpr @Jp꺪pZF&h%B*KHOJQJ^JaJo(ph+Hhn ,'h%B*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phh%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph=Hh,h&h&@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(phkdL$$Ifr3b9!nN 209!44 eaep2ytc dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3b9!nN 209!44 eaep2ytc  &Db dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$bdhr|MDD8/ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd0$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc D;;/ $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc dh$IfD;; $$Ifa$kd$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc dh$If "&8/ $$Ifa$kd $$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc dh$If $dh$Ifa$&0:@L$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$LNR^jpMDD8/ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc p|G>> $$Ifa$kd$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc $Ifp2:@Jfr~HDZy]I'h%@B*CJOJPJQJaJph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(hc B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJo(ph&h%B*KHOJQJ^JaJo(ph/kd$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc $If $dh$Ifa$ $dh$Ifa$$If $dh$Ifa$ $dh$Ifa$ $$Ifa$MDD8 $dh$Ifa$ $$Ifa$kd $$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc *,2<;22 $$Ifa$kd $$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc $If $dh$Ifa$<FLV`b2kd $$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc $If dh$If $dh$Ifa$bhr| dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$MDD8/ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd $$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc G>>2 $dh$Ifa$ $$Ifa$kd $$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc $If>55 $$Ifa$kd$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc $If dh$If 83$a$kd$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeytc dh$If $dh$Ifa$ @h $$Ifa$dh` HPX\dl JLTV||||l|l|l|lP7h%B*OJQJaJcHdhdhdhH*Go(phh%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7HhD*Gh%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhD*Go(phkd$$Ifr3n 2044 eaep2 *2F dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$FHkd$$Ifr3n 2044 eaep2HLV`f~ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$~PGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd`$$Ifr3n 044 eaeG>>2 $dh$Ifa$ $$Ifa$kdN$$Ifr3n 044 eae dh$IfFHLVA88 $$Ifa$kd<$$Ifr3n 044 eae$If dh$Iffh~ٽ١ٽ١u\C1Hhz,'hh%B*OJQJaJo(ph1HhHghh%B*OJQJaJo(ph+HhHgh%B*OJQJaJo(ph+HhD*Gh%B*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhD*Go(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhH*Go(phh%B*OJQJaJo(ph+HhH*Gh%B*OJQJaJo(phV`fpz|5kd*$$Ifr3n 044 eae$If dh$If $dh$Ifa$| dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$PGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eaeFHLV`JAA5 $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eae$If`lA88 $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eae$If dh$Ifh;9kd$$Ifr3n 044 eae dh$If $dh$Ifa$þpT@pT'h%@B*CJOJPJQJaJph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(h%B*OJQJaJo(ph%HhIghh%B*o(ph1HhIghh%B*OJQJaJo(ph,bPrx $$Ifa$dh` NPrvx~,.68(,46HTĮooooooS7h%B*OJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phh%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,h&@B*CJOJPJQJaJo(ph=Hh,h&h&@B*CJOJPJQJaJo(phkd$$Ifr3n 2044 eaep2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kdC$$Ifr3n 2044 eaep2 ( dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$(*.8BHPGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eaeH`bfpzG>>2 $dh$Ifa$ $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eae dh$IfzG>> $$Ifa$kd$$Ifr3n 044 eae dh$If;2 $$Ifa$kdr $$Ifr3n 044 eae dh$If $dh$Ifa$&(2kd`!$$Ifr3n 044 eae dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$(,6@Hp dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$T\rt .:BHT\v "(*.06>ٯٯٯٯٟـ=h%hKQB*OJQJaJcHdhdhdh1'o(phhKQB*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phh%B*OJQJaJphh%B*OJQJaJo(ph+Hhn ,'h%B*OJQJaJo(ph'prvPGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kdN"$$Ifr3n 044 eaeJAA5 $dh$Ifa$ $$Ifa$kd<#$$Ifr3n 044 eae$IfA88 $$Ifa$kd*$$$Ifr3n 044 eae$If dh$If Dh$If dh$If $dh$Ifa$PGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd%$$Ifr3n 044 eaeJAAA $$Ifa$kd&$$Ifr3n 044 eae$If JAA5 $dh$Ifa$ $$Ifa$kd&$$Ifr3n 044 eae$If $A5 $$Ifa$gdKQkd'$$Ifr3n 044 eae$If dh$If$*06N|~8kd($$Ifr3n 044 eae$If dh$If $$Ifa$>Lpz :>jln <> DhrĮjeYjh%0JB*o(ph h%o(*h%@B*CJOJPJQJaJo(phh%B*OJQJaJphhKQB*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJo(ph+Hh1'hKQB*OJQJaJo(ph=h%hKQB*OJQJaJcHdhdhdh1'o(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdh{,'o(ph"~ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdKQPD;/ $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdKQkd)$$Ifr3n 044 eaeG;2 $$Ifa$ $$Ifa$gdKQkd*$$Ifr3n 044 eae dh$If5kd+$$Ifr3n 044 eae$If dh$If $dh$Ifa$$08$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdKQ8:@JT`PGG;2 dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd,$$Ifr3n 044 eae`hjpzG;2 $$Ifa$ $$Ifa$gdKQkdv-$$Ifr3n 044 eae dh$Ifz;/ $$Ifa$gdKQkdd.$$Ifr3n 044 eae dh$If $dh$Ifa$2kdR/$$Ifr3n 044 eae dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdKQ $PD;/ $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdKQkd@0$$Ifr3n 044 eae$08:@NG;2 $$Ifa$ $$Ifa$gdKQkd.1$$Ifr3n 044 eae dh$IfN\d;/ $$Ifa$gdKQkd2$$Ifr3n 044 eae dh$If $dh$Ifa$2kd 3$$Ifr3n 044 eae dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdKQ DhPKI@@@@dh`gd>Nkd3$$Ifr3n 044 eaer~ "VXxgWgIgIgIgI9I9I9Ih%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph=Hh,hnhn@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph  $$Ifa$dhdh` "kd4$$Ifr3b9!nN 209!44 eaep2yt "&0:BV dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$VXkd_6$$Ifr3b9!nN 209!44 eaep2yt X\fpv dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$MDD8/ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd7$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt D;;/ $dh$Ifa$ $$Ifa$kd8$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt dh$If "$(2D;; $$Ifa$kd9$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt dh$If2<BRTX8/ $$Ifa$kd:$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt dh$If $dh$Ifa$X`bt28BVbj(*26:<vx 2 4 ` d    H ưưưưưh B*OJQJaJo(ph&h%B*KHOJQJ^JaJo(ph+Hhn ,'h%B*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phh%B*OJQJaJphh%B*OJQJaJo(ph4Xblt/kd;$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$MDD8/ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd<$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt G>>2 $dh$Ifa$ $$Ifa$kd=$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt $If$028B>55 $$Ifa$kdv>$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt $If dh$IfBLRv$If dh$If $dh$Ifa$MDD8/ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kdj?$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt *4<G>>> $$Ifa$kd^@$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt $If<FHNXbG>22 $dh$Ifa$ $$Ifa$kdRA$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt $Ifbhrtz>2 $$Ifa$gd kdFB$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt $If dh$Ifz/kd:C$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd MA8, $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd kd.D$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt  >2 $$Ifa$gd kd"E$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt $If dh$If  & . dh$If$If $dh$Ifa$ $$Ifa$. 0 6 @ J MA8, $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd kdF$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt J V ^ ` f t >55 $$Ifa$kd G$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt dh$If$Ift   ;/ $$Ifa$gd kdG$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt $If $dh$Ifa$   2kdH$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt $If $dh$Ifa$ $$Ifa$    dh$If$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd   $ MA8, $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd kdI$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt $ ,   D8/ $$Ifa$ $$Ifa$gd kdJ$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt dh$IfH L T f j r    V ` ~  ͽͽ|Z>7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(*h%@B*CJOJPJQJaJo(phh B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJo(ph+HhH*Gh%B*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhH*Go(ph   8kdK$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt dh$If $dh$Ifa$    dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd  V  MHF===dh`$a$kdL$$Ifr3b9!nN 09!44 eaeyt        X\^npĴĦĦĦĦm]m]m]m]m]m]h`B*OJQJaJo(ph$hFh`B*OJQJaJo(ph+Hh,hFB*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJph!     $$Ifa$dh^ kdM$$IfrR 2044 eaep2    dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ kd)O$$IfrR 2044 eaep2   > dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$> @ kdP$$IfrR 2044 eaep2@ D T d n  dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ kdQ$$IfrR 2044 eaep2   > dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$>@kdXS$$IfrR 2044 eaep2@DXlv$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kdT$$IfrR 2044 eaep2$^ dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$^`kd"V$$IfrR 2044 eaep2`dp~$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kdW$$IfrR 2044 eaep2 :$If $$Ifa$:<kdX$$IfrR 2044 eaep2<@Rdp$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kdQZ$$IfrR 2044 eaep2$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd[$$IfrR 2044 eaep2 .:V$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$VXkd]$$IfrR 2044 eaep2X^p$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$kd^$$IfrR 2044 eaep2$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd`kd_$$IfrR 2044 eaep2 ,Xl$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd`lnkdJa$$IfrR 2044 eaep2nt$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd`kdb$$IfrR 2044 eaep2.$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdF.0kdd$$IfrR 2044 eaep206Lbn$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd`kdye$$IfrR 2044 eaep28$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd`8:kdf$$IfrR 2044 eaep2:@Tht$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd`kdCh$$IfrR 2044 eaep2 $If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $Ifgd`>p0hrʺʺʺ{Y=7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(h`B*OJQJaJphh`B*OJQJaJo(ph=h`hFB*OJQJaJcHdhdhdh,o(ph+Hh,h`B*OJQJaJo(phkdi$$IfrR 2044 eaep2@$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$@Bkd k$$IfrR 2044 eaep2BHVdp$If dh$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd`PD;/ $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gd`kdrl$$IfrR 044 eaeG;2 $$Ifa$ $$Ifa$gd`kd`m$$IfrR 044 eae dh$If",.0h53kdNn$$IfrR 044 eae$If dh$If $dh$Ifa$h 2 $$Ifa$dh^dh` " HJRVZ\ճՆvhhhhXDXhXhXhX&h%B*KHOJQJ^JaJo(phh%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph7HhJ*Gh%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhJ*Go(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJphkd%H%^% dh$Iftkd$$If0j t044 la^%`%n%% dh$Iftkd:$$If0j t044 la%%%%} dh$Ifdhtkdɠ$$If0j t044 la%%% & dh$IfckdX$$If J!044 la &"&2&D& dh$Iftkdա$$If0j t044 laD&F&p&& dh$Iftkdd$$If0j t044 la&&&& dh$Iftkd$$If0j t044 la&&&(' dh$Iftkd$$If0j t044 la('*'8'r' dh$Iftkd$$If0j t044 lar't''' dh$Iftkd$$If0j t044 la'''' dh$Iftkd/$$If0j t044 la'''( dh$Iftkd$$If0j t044 la(((X((((+V+2,Z,`,h,{{{rrr{ii $$Ifa$dh^dh`dhtkdM$$If0j t044 la (((((())))ɳuY=Y7Hh,hQ&@@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,hf@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJphCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhR,go(ph )$*0*>*J*L*z********T+ڸږڀddBCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhR,go(ph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhR,go(phIh%hf@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdh,o(phT+V+",&,0,2,Z,^,`,f,h,p,r,v,x,|,,,,,ǫǕn^nPnPnPnP@P@h%B*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph*ht@B*CJOJPJQJaJo(ph7HhJZ2ghuJ^@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,ht@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hh,h%@B*CJOJPJQJaJo(phh,r,x,~, $$Ifa$~,,kdܦ$$IfraF9!n%R 2044 eap2,,,,,, $dh$Ifa$ $dh$Ifa$ $$Ifa$,,,,,,-F-H-L-P-----.. .&.2.>.J.R.x.z...//ͽxbx*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7HhJ,Gh%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(h%B*OJQJaJphh%B*OJQJaJo(ph+HhK*Gh%B*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhK*Go(ph,,kdS$$IfraF9!n%R 2044 eap2,,,,,, $dh$Ifa$ $dh$Ifa$ $$Ifa$,,kd$$IfraF9!n%R 2044 eap2,,---@- $dh$Ifa$ $dh$Ifa$ $$Ifa$@-B-kd%$$IfraF9!n%R 2044 eap2B-F-R-b-j-- $dh$Ifa$ $dh$Ifa$ $$Ifa$--kd$$IfraF9!n%R 2044 eap2------. $dh$Ifa$ $dh$Ifa$ $$Ifa$..kd$$IfraF9!n%R 2044 eap2. .. .&.,. $dh$Ifa$ $dh$Ifa$ $$Ifa$,...kd`$$IfraF9!n%R 2044 eap2..2.>.J.R.v. $dh$Ifa$ $dh$Ifa$ $$Ifa$v.x.kdɰ$$IfraF9!n%R 2044 eap2x.z..///40\0b0j0t0z00 $$1$Ifa$dh^dh` /H/X/f/h/j/v/~////uS7uu7Hhb,h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph'h%@B*CJOJPJQJaJphCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhJ,Go(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhb,o(ph7Hhb,h%@B*CJOJPJQJaJo(ph /0 0Z0\0`0b0h0j0r0t0x0z0~00000000000000000000zzzzzfTfTfTfTfTfTfTfTfT#h%B*KHOJQJ^JaJph&h%B*KHOJQJ^JaJo(ph)h%5B*KHOJQJ\^JaJph,h%5B*KHOJQJ\^JaJo(ph h%o(*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph7Hhn ,'h%@B*CJOJPJQJaJo(phCh%@B*CJOJPJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph 000007,,, $$1$Ifa$kd2$$IfT r#88 244 lap2T0000!kd$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$000001 $$1$Ifa$ $$1$Ifa$0111 11111"1$1J1N1P1R1\1^1l1n1t1v1111112 2 222(2,2.202:2<2F2H2N2P2d2h2j2l2v2x2222222222222 33$303>3J3X3d3p3|3333333333333333334#h%B*KHOJQJ^JaJph&h%B*KHOJQJ^JaJo(phV11 1117,,, $$1$Ifa$kd$$IfT r#88 244 lap2T1$1L1N1!kdm$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$N1R1^1n1v11 $$1$Ifa$ $$1$Ifa$1112 27,,, $$1$Ifa$kdַ$$IfT r#88 244 lap2T 22*2,2!kd?$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$,202<2H2P2f2 $$1$Ifa$ $$1$Ifa$f2h2l2x227,,, $$1$Ifa$kd$$IfT r#88 244 lap2T2222 kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$222222 $$1$Ifa$222226+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T22222+kd-$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$22222 $$1$Ifa$222226+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T22 333+kdI$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$3333&3 $$1$Ifa$&3(3*3,3.36+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T.303@3B3D3+kde$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$D3F3H3J3Z3 $$1$Ifa$Z3\3^3`3b36+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2Tb3d3r3t3v3+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$v3x3z3|33 $$1$Ifa$333336+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T33333+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$333333 $$1$Ifa$ $$1$Ifa$333336+++ $$1$Ifa$kd9$$IfT4 r#88 244 lap2T33344+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$44444 $$1$Ifa$444 4"4.404<4>4D4F444444444444444444455 5 5555 5&5(5f5j5n5p5x5z555555555566"646@6R6^6j6v6666666666666666666667777#h%B*KHOJQJ^JaJph&h%B*KHOJQJ^JaJo(phV44"404>46+++ $$1$Ifa$kdU$$IfT4 r#88 244 lap2T>4F444!kd$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$444444 $$1$Ifa$ $$1$Ifa$444446+++ $$1$Ifa$kdZ$$IfT4 r#88 244 lap2T44444+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$44444 $$1$Ifa$444446+++ $$1$Ifa$kdv$$IfT4 r#88 244 lap2T44455+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$5 55 5(5h5 $$1$Ifa$ $$1$Ifa$h5j5p5z557,,, $$1$Ifa$kd$$IfT r#88 244 lap2T5555 kd $$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$555555 $$1$Ifa$555556+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T55555+kd%$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$56666 $$1$Ifa$6666 66+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T 6"66686:6+kdA$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$:6<6>6@6T6 $$1$Ifa$T6V6X6Z6\66+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T\6^6l6n6p6+kd]$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$p6r6t6v66 $$1$Ifa$666666+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T66666+kdy$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$66666 $$1$Ifa$666666+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T6666!kd$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$66677P7 $$1$Ifa$ $$1$Ifa$7N7R7V7X7`7b7p7r7v7x7|77777777777888(8,80828:8<8J8L8R8T8X8\8`8b8n8p8888888888888888888888899 9$9(9*92949<9>9D9F9Z9^9b9d9l9n9z9|99999#h%B*KHOJQJ^JaJph&h%B*KHOJQJ^JaJo(phVP7R7X7b7r77,,, $$1$Ifa$kd $$IfT r#88 244 lap2Tr7x7~77 kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$777777 $$1$Ifa$777776+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T77777+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$77777 $$1$Ifa$777776+++ $$1$Ifa$kd;$$IfT4 r#88 244 lap2T77777+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$77777 $$1$Ifa$777776+++ $$1$Ifa$kdW$$IfT4 r#88 244 lap2T78888+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$8888*8 $$1$Ifa$*8,828<8L86+++ $$1$Ifa$kds$$IfT4 r#88 244 lap2TL8T8Z8\8!kd$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$\8b8p8888 $$1$Ifa$ $$1$Ifa$888887,,, $$1$Ifa$kdx$$IfT r#88 244 lap2T8888!kd$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$88889"9 $$1$Ifa$ $$1$Ifa$"9$9*949>97,,, $$1$Ifa$kdJ$$IfT r#88 244 lap2T>9F9\9^9!kd$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$^9d9n9|999 $$1$Ifa$ $$1$Ifa$999997,,, $$1$Ifa$kd$$IfT r#88 244 lap2T999999999$:0:<:H:R:^:j:v::::::::::::::: ;$;(;*;6;8;L;N;T;V;;;;;;;;;;;;;;;<<<<<<T<X<\<^<h<j<t<v<|<~<<<<<<<<<<<h%B*OJQJaJo(ph#h%B*KHOJQJ^JaJph&h%B*KHOJQJ^JaJo(phP99&:(: kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$(:*:,:.:0:>: $$1$Ifa$>:@:B:D:F:6+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2TF:H:T:V:X:+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$X:Z:\:^:l: $$1$Ifa$l:n:p:r:t:6+++ $$1$Ifa$kd/$$IfT4 r#88 244 lap2Tt:v::::+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$::::: $$1$Ifa$:::::6+++ $$1$Ifa$kdK $$IfT4 r#88 244 lap2T::::+kd $$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$:::::"; $$1$Ifa$ $$1$Ifa$";$;*;8;N;7,,, $$1$Ifa$kdu $$IfT r#88 244 lap2TN;V;;;!kd$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$;;;;;; $$1$Ifa$ $$1$Ifa$;;;<<7,,, $$1$Ifa$kdG$$IfT r#88 244 lap2T<<V<X<!kd$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$X<^<j<v<~<< $$1$Ifa$ $$1$Ifa$<<<<<7,,, $$1$Ifa$kd$$IfTr#88 244 lap2T<<== kd$$IfT4vr#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$<==&=2=<=H=T=`=l=x=============>> > >>>*>,>2>4>8>D>f>j>n>p>~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?????? ?"?&?*?.?0?>?@?H?J?P?R?V?Z?#h%B*KHOJQJ^JaJph&h%B*KHOJQJ^JaJo(phV=====(= $$1$Ifa$(=*=,=.=0=6+++ $$1$Ifa$kd$$IfT4 r#88 244 lap2T0=2=>=@=B=+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$B=D=F=H=V= $$1$Ifa$V=X=Z=\=^=6+++ $$1$Ifa$kd,$$IfT4 r#88 244 lap2T^=`=n=p=r=+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$r=t=v=x== $$1$Ifa$=====6+++ $$1$Ifa$kdH$$IfT4 r#88 244 lap2T====+kd$$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$=====> $$1$Ifa$ $$1$Ifa$>> >>,>7,,, $$1$Ifa$kdr$$IfT r#88 244 lap2T,>4>:><> kd $$IfT4 r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$<>>>@>B>D>h> $$1$Ifa$h>j>p>>>6+++ $$1$Ifa$kdi"$$IfT4 r#88 244 lap2T>>>>!kd$$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$>>>>>> $$1$Ifa$ $$1$Ifa$>>>>>7,,, $$1$Ifa$kd%$$IfT r#88 244 lap2T>>>>!kd'$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$>???"?(? $$1$Ifa$ $$1$Ifa$(?*?0?@?J?7,,, $$1$Ifa$kd($$IfT r#88 244 lap2TJ?R?X?Z?!kd*$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$Z?^?`?l?n?????????@@@@"@$@X@\@`@b@n@p@@@@@@@@@AAA A$A&AZA^A`ADBRBVB`BlBտh%B*CJOJQJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o(#h%B*KHOJQJ^JaJph&h%B*KHOJQJ^JaJo(ph.Z?`?n???? $$1$Ifa$ $$1$Ifa$???@@7,,, $$1$Ifa$kd+$$IfT r#88 244 lap2T@$@Z@\@!kd,$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$\@b@p@@@@ $$1$Ifa$ $$1$Ifa$@@@A A7,,, $$1$Ifa$kdb.$$IfT r#88 244 lap2T A&A\A^A!kd/$$IfT r#88 244 lap2T $$1$Ifa$ $$1$Ifa$^A`A B4B6BbBBB,C~CCCCCCC $$Ifa$dh^dh`dhlBxBBBBBBEBEFETEbEjErEvE|EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFF FF*F0F8FF@FBFPFbFhFpFtFvFxFzFFFFFFFFFFFFFFFFFFG GhG!YB*OJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%B*phh%B*OJQJaJo(phPDDkd:$$Ifr3n 2044 eaep2DDDEEE$If $dh$Ifa$ $$Ifa$EEkd<$$Ifr3n 2044 eaep2EE$E0E6E@E$If $dh$Ifa$ $$Ifa$@EBEkdb>$$Ifr3n 2044 eaep2BEFETEbEjEtE$If $dh$Ifa$ $$Ifa$tEvEkd@$$Ifr3n 2044 eaep2vE|EEEEE$If $dh$Ifa$ $$Ifa$EEkdA$$Ifr3n 2044 eaep2EEEEEE$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YEEkdC$$Ifr3n 2044 eaep2EEEEEF$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YFFkdFE$$Ifr3n 2044 eaep2F FF*F0F:F$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!Y:FGBGFGHGVGhGpGxG|GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG HHH H"H$H&H2H>HFHNHRHTHVHXHhHxH~HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHII I(I,I0I2IBILITIh%B*phh%B*OJQJaJphh%B*OJQJaJo(phhG!YB*OJQJaJo(phP GGG0G6G@G$If $dh$Ifa$ $$Ifa$@GBGkdO$$Ifr3n 2044 eaep2BGHGVGhGpGzG$If $dh$Ifa$ $$Ifa$zG|GkdUQ$$Ifr3n 2044 eaep2|GGGGGG$If $dh$Ifa$ $$Ifa$GGkdS$$Ifr3n 2044 eaep2GGGGGG$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YGGkdT$$Ifr3n 2044 eaep2GGG HHH$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YH HkdV$$Ifr3n 2044 eaep2 H&H2H>HFHPH$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YPHRHkd9X$$Ifr3n 2044 eaep2RHXHhHxH~HH$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YHHkdY$$Ifr3n 2044 eaep2HHHHHH$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YHHkd[$$Ifr3n 2044 eaep2HHHHHH$If $dh$Ifa$ $$Ifa$HHkdd]$$Ifr3n 2044 eaep2HHII I*I$If $dh$Ifa$ $$Ifa$*I,Ikd_$$Ifr3n 2044 eaep2,I2IBILITI^I$If $dh$Ifa$ $$Ifa$TI\I`IdIfIrIxIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ J(J0J4J6J8J:JHJdJjJrJvJxJzJ|JJJJJJJJJJJJJJK K K K"K&K(KbKfKjKtKvKKKKKKh%B*OJQJaJphhG!YB*OJQJaJo(phh%B*phh%B*OJQJaJo(phI^I`Ikd`$$Ifr3n 2044 eaep2`IfIrIxIII$If $dh$Ifa$ $$Ifa$IIkdb$$Ifr3n 2044 eaep2IIIIII$If $dh$Ifa$ $$Ifa$IIkdHd$$Ifr3n 2044 eaep2IIIIII$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YIIkdf$$Ifr3n 2044 eaep2IIJ J(J2J$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!Y2J4Jkdg$$Ifr3n 2044 eaep24J:JHJdJjJtJ$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YtJvJkdsi$$Ifr3n 2044 eaep2vJ|JJJJJ$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YJJkd,k$$Ifr3n 2044 eaep2JJJJJJ$If $dh$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$gdG!YJJkdl$$Ifr3n 2044 eaep2JK K K(KdK $dh$Ifa$ $dh$Ifa$ $$Ifa$dKfKkdn$$Ifr3n 2044 eaep2fKlKvKKKK $dh$Ifa$ $dh$Ifa$ $$Ifa$KKKKKKKKKLͽuV8:Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJph=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(phHh,Ghh%o(Hh,Ghh%o(7Hhs+h%@B*CJOJPJQJaJo(phh%B*OJQJaJphh%B*OJQJaJo(ph+Hhn ,'h%B*OJQJaJo(ph7h%B*OJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph KKkdWp$$Ifr3n 2044 eaep2KKKL.LrLLMMNNN $dp$Ifa$dh` LLLLL*L`LnLLLLLLeF'=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(ph=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(ph=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(ph=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(ph:Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJph=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(ph=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(ph LLLLLM M2M>M@MDMNM^MnMMMMMMҳҳvWvWvvWWA*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(ph=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(ph:Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJph=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(ph=Hh,Ghh%@B*CJOJPJQJaJo(phHh,Ghh%o(MMMN NQQQQQQQQQQQQT T TT$T.T6T>TNTTTVTXTnTtTvTxTTTTTTʸr/HhD*Gh%B*CJOJQJaJo(ph;h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhD*Go(phh%B*CJOJQJaJph"h%B*CJOJQJaJo(ph%h%5B*CJOJQJaJo(ph h%o(Hh,Gh%o("h%cHdhdhdh,Go(%N N*N0Npgg dp$Ifkdr$$If0U]   044 lap0N2NVVVVVVVɷqq/HhK*Gh%B*CJOJQJaJo(ph;h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhK*Go(phh%B*CJOJQJaJph"h%B*CJOJQJaJo(ph/Hhn ,'h%B*CJOJQJaJo(ph;h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhn ,'o(ph,TTTU dp$IftkdJ$$If0U]044 laUU UPU dp$Iftkdْ$$If0U]044 laPURU\UbU dp$Iftkdh$$If0U]044 labUdUnUtU dp$Iftkd$$If0U]044 latUvUUU dp$Iftkd$$If0U]044 laUUUU dp$Iftkd$$If0U]044 laUUUU dp$Iftkd$$If0U]044 laUUUV dp$Iftkd3$$If0U]044 laV VV4V dp$Iftkd–$$If0U]044 la4V6V@VNV dp$IftkdQ$$If0U]044 laNVPVZVxV dp$Iftkd$$If0U]044 laxVzVVV dp$Iftkdo$$If0U]044 laVVVV dp$Iftkd$$If0U]044 laVVVW dp$Iftkd$$If0U]044 laWWW.W dp$Iftkd$$If0U]044 la.W0W:WXW dp$Iftkd$$If0U]044 laXWZWdWW dp$Iftkd:$$If0U]044 laWWWW dp$Iftkdɛ$$If0U]044 laWWWW dp$IftkdX$$If0U]044 laWWWX dp$Iftkd$$If0U]044 laXXX$X dp$Iftkdv$$If0U]044 la$X&X0XFX dp$Iftkd$$If0U]044 laFXHXRXfX dp$Iftkd$$If0U]044 lafXhXrXX dp$Iftkd#$$If0U]044 laXXXX dp$Iftkd$$If0U]044 laVXXXT]x]____@`H`J`h`l````иx[x=x-h%B*CJOJQJaJph;h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhC 'o(ph8h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhC 'ph;h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhF 'o(ph(hh%B*CJOJQJaJo(phh%CJOJQJaJo(/HhD*Gh%B*CJOJQJaJo(ph;h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhD*Go(ph"h%B*CJOJQJaJo(phXXXX dp$IftkdA$$If0U]044 laXXXX dp$IftkdР$$If0U]044 laXXY*Y dp$Iftkd_$$If0U]044 la*Y,Y6Y`Y dp$Iftkd$$If0U]044 la`YbYlYY dp$Iftkd}$$If0U]044 laYYYY dp$Iftkd $$If0U]044 laYYYZ dp$Iftkd$$If0U]044 laZZZ6Z dp$Iftkd*$$If0U]044 la6Z8ZBZhZ dp$Iftkd$$If0U]044 lahZjZtZZ dp$IftkdH$$If0U]044 laZZZZ dp$Iftkdץ$$If0U]044 laZZZZ dp$Iftkdf$$If0U]044 laZZ[2[ dp$Iftkd$$If0U]044 la2[4[>[b[ dp$Iftkd$$If0U]044 lab[d[n[[ dp$Iftkd$$If0U]044 la[[[[ dp$Iftkd$$If0U]044 la[[[[ dp$Iftkd1$$If0U]044 la[[[[ dp$Iftkd$$If0U]044 la[[\"\ dp$IftkdO$$If0U]044 la"\$\.\V\ dp$Iftkdު$$If0U]044 laV\X\b\\ dp$Iftkdm$$If0U]044 la\\\\ dp$Iftkd$$If0U]044 la\\\\ dp$Iftkd$$If0U]044 la\\\"] dp$Iftkd$$If0U]044 la"]$].]R] dp$Iftkd$$If0U]044 laR]T]^]v] dp$Iftkd8$$If0U]044 lav]x]]] dp$IftkdǮ$$If0U]044 la]]]] dp$IftkdV$$If0U]044 la]]]] dp$Iftkd$$If0U]044 la]]]] dp$Iftkdt$$If0U]044 la]]^^ dp$Iftkd$$If0U]044 la^^&^:^ dp$Iftkd$$If0U]044 la:^<^F^T^ dp$Iftkd!$$If0U]044 laT^V^`^n^ dp$Iftkd$$If0U]044 lan^p^z^^ dp$Iftkd?$$If0U]044 la^^^^ dp$Iftkdγ$$If0U]044 la^^^^ dp$Iftkd]$$If0U]044 la^^^^ dp$Iftkd$$If0U]044 la^^^_ dp$Iftkd{$$If0U]044 la___&_ dp$Iftkd $$If0U]044 la&_(_2_H_ dp$Iftkd$$If0U]044 laH_J_T_^_ dp$Iftkd($$If0U]044 la^_`_j__ dp$Iftkd$$If0U]044 la____ dp$IftkdF$$If0U]044 la____ dp$Iftkdո$$If0U]044 la____ dp$Iftkdd$$If0U]044 la____ dp$Iftkd$$If0U]044 la_` `"` dp$Iftkd$$If0U]044 la"`$`.`>` dp$Iftkd$$If0U]044 la>`@`J`j` dp$Iftkd$$If0U]044 laj`l`v`` dp$Iftkd/$$If0U]044 la```` dp$Iftkd$$If0U]044 la```` dp$IftkdM$$If0U]044 la`````aaa a,a.a0aHaɮ{`{`{H-5Hh_ 'hh%B*CJOJQJaJo(ph/HhC 'h%B*CJOJQJaJo(ph5HhD 'hh%B*CJOJQJaJo(ph5HhC 'hh%B*CJOJQJaJo(ph/Hh7 'h%B*CJOJQJaJo(ph5HhJ 'hh%B*CJOJQJaJo(ph5Hh8 'hh%B*CJOJQJaJo(ph5Hh7 'hh%B*CJOJQJaJo(ph `a a.a dp$Iftkdܽ$$If0U]044 la.a0a:a^a dp$Iftkdk$$If0U]044 laHa\a^a`avaaaaaaaaaaaabbb b"b(b6b8bDbɱyoy_QG_QG_QG_QG_Q?h%B*phh%B*o(phh%B*CJOJaJphh%B*CJOJaJo(phh%5B*phh%5B*o(ph*h%@B*CJOJPJQJaJo(ph h%o("h%B*CJOJQJaJo(ph/Hh_ 'h%B*CJOJQJaJo(ph5Hh_ 'hh%B*CJOJQJaJo(ph5Hh` 'hh%B*CJOJQJaJo(ph^a`ajata dp$Iftkd$$If0U]044 latavaaaaa}} $If`tkd$$If0U]044 laaaaalff$Ifkd$$IfT0 ` 044 lapTaaaa$Ifxkd$$IfT0 ` 044 laTaabb$Ifxkds$$IfT0 ` 044 laTbb"b&b$Ifxkd$$IfT0 ` 044 laT&b(b8bFb$Ifxkd$$IfT0 ` 044 laTFbHbXbnb$Ifxkd,$$IfT0 ` 044 laTDbHbVbXblbpb~bbbbbbbbbbbbbbbbbcccc c$c,c.cdctcd dkX$hh%5B*OJQJaJph'hh%5B*OJQJaJo(phhh%B*o(ph"h%B*CJOJQJaJo(ph"h%B*CJOJQJaJo(phh%B*CJOJQJaJphh%B*CJOJQJaJphh%B*phh%B*CJOJaJphh%B*CJOJaJo(phh%B*o(ph"nbpbbb$Ifxkd$$IfT0 ` 044 laTbbbb$IfxkdR$$IfT0 ` 044 laTbbbb$Ifxkd$$IfT0 ` 044 laTbbbb$Ifxkdx$$IfT0 ` 044 laTbbbb$Ifxkd $$IfT0 ` 044 laTbbbc$Ifxkd$$IfT0 ` 044 laTccc"c$Ifxkd1$$IfT0 ` 044 laT"c$c.c@c`c$Ifxkd$$IfT0 ` 044 laT`cbcdctc"f$ffffffggg$hxkdW$$IfT0 ` 044 laT d:dDdTd^dfdnd|dddddddd~eeeeee f$flHlLlNlXlZl^llllllllllldmm n n6n8n:nlFl`lhllll$If $$Ifa$llllll?6006$If $$Ifa$kd"$$Ifֈxx h|a%044 lalllll0+$a$kd $$Ifֈxx h|a%044 la$If $$Ifa$lmTmdmfmnmtmzmmm$IfI$`a$ r$dhWD`a$r$dhWD^`a$ r$dhWDa$ mmkd$$Ifr "| S 2044 lap2mmmmmmn nAkd8$$Ifr "| S044 la$If $$Ifa$ nnn n&n*n4n$If $$Ifa$4n6n:n>nLnTn?6006$If $$Ifa$kd $$Ifֈn "|^3S044 laTnXnbndnhnln0kd$$Ifֈn "|^3S044 la$If $$Ifa$lntnzn~nnn0kd$$Ifֈn "|^3S044 la $$Ifa$$Ifnnnnnnn$If $$Ifa$nnnnnn?6006$If $$Ifa$kd$$Ifֈn "|^3S044 lannnnnn0kd$$Ifֈn "|^3S044 la$If $$Ifa$n ooo.o0o0kd$$Ifֈn "|^3S044 la $$Ifa$$If0o4o:oPo\o`ojo$If $$Ifa$jolopovooo?6006$If $$Ifa$kdw$$Ifֈn "|^3S044 laoooooo0kd^$$Ifֈn "|^3S044 la$If $$Ifa$oooooo0kdE$$Ifֈn "|^3S044 la $$Ifa$$Ifooopp pp$If $$Ifa$ppp"p:p@p?6006$If $$Ifa$kd,$$Ifֈn "|^3S044 lappppppppp qqqq2q4qNqPqRqtqvqqqqqqqqqqqqqqqqrJrLrrrrrs s>s@sxszssssssssst tRtTt*u,u\u^uuuuuuv̼̼̼̼̼h%5B*OJQJaJph!h%5B*OJQJaJo(ph h%o( jh%B*phh%B*o(phh%B*phF@pDpNpXpbppp~pppppp$If$1$If $$Ifa$ pppppp?6006$If $$Ifa$kd$$Ifֈn "|^3S044 lappqqqq0kd$$Ifֈn "|^3S044 la$If $$Ifa$q4qrLr\rfrhrjr<kd$$If4r }y o044 eae $dh$Ifa$$Ifjrnrrrrrr<kd$$If4r }y o044 eae $dh$Ifa$$Ifrrrrrrr<kd$$If4r }y o044 eae $dh$Ifa$$Ifrrr sss $dh$Ifa$ $$Ifa$$Ifsss0s@sJsNHH?3 $dh$Ifa$ $$Ifa$$Ifkd$$If4r }y o044 eaeJsLsNsRsjszsE??$Ifkdy$$If4r }y o044 eae $$Ifa$zssssss933$Ifkdo$$If4r }y o044 eae $$Ifa$ $dh$Ifa$ssssss93$Ifkde$$If4r }y o044 eae $dh$Ifa$ $$Ifa$ssssssst?kd[$$If4r }y o044 eae $$Ifa$$Ift t*t,t.t4t93$IfkdQ$$If4r }y o044 eae $dh$Ifa$ $$Ifa$4tDtTt^t`tbt3kdG$$If4r }y o044 eae $dh$Ifa$ $$Ifa$$Ifbthtxtttt $$Ifa$ $dh$Ifa$$IfttttttNHH<< $dh$Ifa$$Ifkd=$$If4r }y o044 eaettttttE??3 $dh$Ifa$$IfkdA$$If4r }y o044 eae $$Ifa$tuuu uu,u<66$IfkdE$$If4r }y o044 eae dh$If $$Ifa$,u6u8u:u@uNu^u<66$Ifkd;$$If4r }y o044 eae dh$If $$Ifa$^uhujuluruuuu?kd1$$If4r }y o044 eae$If $$Ifa$uuuuuuuuH?? $$Ifa$kd'$$If4r }y o044 eae$IfuuuuvvPNLCC $$Ifa$kd$$Ifr }y o044 eaevvvvnee dp$Ifkd$$If0F 044 eaepv v$v2vnee dp$Ifkd$$If0F 044 eaep2v4v8v@v dp$Ifvkd$$If0F 044 eae@vBvFvLv dp$Ifvkd$$If0F 044 eaeLvNvRvZv dp$Ifvkd)$$If0F 044 eaeZv\v`vjv dp$Ifvkd$$If0F 044 eaejvlvpvv dp$Ifvkdu$$If0F 044 eaevvvv dp$Ifvkd$$If0F 044 eaevvvv dp$Ifvkd$$If0F 044 eaevvvv dp$Ifvkdg$$If0F 044 eaevvvv dp$Ifvkd $$If0F 044 eaevvvv dp$Ifvkd$$If0F 044 eaevvvv dp$IfvkdY$$If0F 044 eaevvww dp$Ifvkd$$If0F 044 eaewww"w dp$Ifvkd$$If0F 044 eae"w$w(w6w dp$IfvkdK$$If0F 044 eae6w8wvjaa dp$If $dp$Ifa$kdy$$IfFn/ n0  44 eae.0<>FNކ䡆kSLG=,(h%!h%5B*OJQJaJo(phh%B*o(ph h%o( h%aJo(/HhA Gh%B*CJOJQJaJo(ph5HhI2'h Qh QB*CJOJQJaJo(ph5HhD*Ghh%B*CJOJQJaJo(phNHhC Ghh%B*CJOJQJaJcHdhdhdhD*Go(ph5HhI2'h Qh QB*CJOJQJaJo(ph5HhA Ghh%B*CJOJQJaJo(ph Ά܆vttrtiii $$Ifa$kd;$$IfFn/ n0  44 eae܆ކ4PD;; dp$If $dp$Ifa$kd$$IfF+ j 0  44 eaep6@BPRV^|ʇԇև$&46:BhtĈ؈܈04<p|Ɖ։ډ&P\jnvǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ/HhE*Gh%B*CJOJQJaJo(ph;h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhE*Go(phh% h%o("h%B*CJOJQJaJo(phE46BRzvjaa dp$If $dp$Ifa$kd$$IfF+ j 0  44 eaez|ȇvjaa dp$If $dp$Ifa$kd$$IfF+ j 0  44 eaeȇʇևvjaa dp$If $dp$Ifa$kd$$IfF+ j 0  44 eae&6fvjaa dp$If $dp$Ifa$kd^$$IfF+ j 0  44 eaefhtvjaa dp$If $dp$Ifa$kd $$IfF+ j 0  44 eaeĈ؈vjaa dp$If $dp$Ifa$kd$$IfF+ j 0  44 eae0nvjaa dp$If $dp$Ifa$kd$$IfF+ j 0  44 eaenp|vjaa dp$If $dp$Ifa$kdf$$IfF+ j 0  44 eaeƉ։vjaa dp$If $dp$Ifa$kd( $$IfF+ j 0  44 eaeNvjaa dp$If $dp$Ifa$kd $$IfF+ j 0  44 eaeNP\jvjaa dp$If $dp$Ifa$kd!$$IfF+ j 0  44 eaeƊvjaa dp$If $dp$Ifa$kdn"$$IfF+ j 0  44 eaeƊȊԊvjaa dp$If $dp$Ifa$kd0#$$IfF+ j 0  44 eaeȊԊ 04<dpƋڋދ"26>T`rv~ŒƌΌ $,`lz~ǯǯyyyyyyy/HhF*Gh%B*CJOJQJaJo(ph;h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhF*Go(ph/HhE*Gh%B*CJOJQJaJo(ph;h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhE*Go(ph h%o(h%"h%B*CJOJQJaJo(ph/ 0bvjaa dp$If $dp$Ifa$kd#$$IfF+ j 0  44 eaebdpvjaa dp$If $dp$Ifa$kd$$$IfF+ j 0  44 eaeƋڋvjaa dp$If $dp$Ifa$kdv%$$IfF+ j 0  44 eae"2Rvjaa dp$If $dp$Ifa$kd8&$$IfF+ j 0  44 eaeRT`rvjaa dp$If $dp$Ifa$kd&$$IfF+ j 0  44 eaeŒvjaa dp$If $dp$Ifa$kd'$$IfF+ j 0  44 eae ^vjaa dp$If $dp$Ifa$kd~($$IfF+ j 0  44 eae^`lzvjaa dp$If $dp$Ifa$kd@)$$IfF+ j 0  44 eae֍vjaa dp$If $dp$Ifa$kd*$$IfF+ j 0  44 eae؍*6HVZb|Ύڎ ,>LPXtȏԏ(:HLTprtxz~IJIJIJIJIJIJIJIJIJh"jh"U h%aJo(h%"h%B*CJOJQJaJo(ph/HhF*Gh%B*CJOJQJaJo(ph;h%B*CJOJQJaJcHdhdhdhF*Go(ph h%o(=֍؍(vjaa dp$If $dp$Ifa$kd*$$IfF+ j 0  44 eae(*6Hzvjaa dp$If $dp$Ifa$kd+$$IfF+ j 0  44 eaez|̎vjaa dp$If $dp$Ifa$kdH,$$IfF+ j 0  44 eae̎Ύڎvjaa dp$If $dp$Ifa$kd -$$IfF+ j 0  44 eae ,>rvjaa dp$If $dp$Ifa$kd-$$IfF+ j 0  44 eaertƏvjaa dp$If $dp$Ifa$kd.$$IfF+ j 0  44 eaeƏȏԏvjaa dp$If $dp$Ifa$kdP/$$IfF+ j 0  44 eae(:nvjaa dp$If $dp$Ifa$kd0$$IfF+ j 0  44 eaenprvx|~vtttttttttrtPkd0$$IfF+ j 0  44 eae HJxz~ü h%aJo(h"h 1OJ QJ 'huJ^huJ^OJ QJ mHnHsHtHujh 1Uh 1OJ QJ o(h 1 h 1CJo( > 9>$$d Nb$# VDd^a$4182P/R . A!"#$%S O$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ / 4 eaIp(yt0$A$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(yt4A$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(ytA$$If!vh55n5 5#v#vn#v #v:V (0#,55n5 5/ 4 eaIp(yt}DyK _Toc410287731}DyK _Toc410287731}DyK _Toc410287732}DyK _Toc410287732}DyK _Toc410287733}DyK _Toc410287733}DyK _Toc410287734}DyK _Toc410287734}DyK _Toc410287735}DyK _Toc410287735}DyK _Toc410287736}DyK _Toc410287736}DyK _Toc410287737}DyK _Toc410287737}DyK _Toc410287738}DyK _Toc410287738}DyK _Toc410287739}DyK _Toc410287739}DyK _Toc410287740}DyK _Toc410287740}DyK _Toc410287741}DyK _Toc410287741}DyK _Toc410287742}DyK _Toc410287742}DyK _Toc410287743}DyK _Toc410287743}DyK _Toc410287744}DyK _Toc410287744}DyK _Toc410287745}DyK _Toc410287745}DyK _Toc410287746}DyK _Toc410287746}DyK _Toc410287747}DyK _Toc410287747}DyK _Toc410287748}DyK _Toc410287748}DyK _Toc410287749}DyK _Toc410287749}DyK _Toc410287750}DyK _Toc410287750}DyK _Toc410287751}DyK _Toc410287751}DyK _Toc410287752}DyK _Toc410287752}DyK _Toc410287753}DyK _Toc410287753}DyK _Toc410287754}DyK _Toc410287754}DyK _Toc410287755}DyK _Toc410287755}DyK _Toc410287756}DyK _Toc410287756}DyK _Toc410287757}DyK _Toc410287757}DyK _Toc410287758}DyK _Toc410287758}DyK _Toc410287759}DyK _Toc410287759}DyK _Toc410287760}DyK _Toc410287760}DyK _Toc410287761}DyK _Toc410287761}DyK _Toc410287762}DyK _Toc410287762}DyK _Toc410287763}DyK _Toc410287763}DyK _Toc410287764}DyK _Toc410287764}DyK _Toc410287765}DyK _Toc410287765}DyK _Toc410287766}DyK _Toc410287766}DyK _Toc410287767}DyK _Toc410287767}DyK _Toc410287768}DyK _Toc410287768}DyK _Toc410287769}DyK _Toc410287769,Dd 2}~v c 8A 0Picture 13"bbi]+ls,JL>;n6i]+ls,JLPNG IHDRc?DsRGBIDATx^]Y?JjLMΜ1wԨQ0y7D b?(8M`B 77{S5K & ֪ Wy27pxCw@HF2EFÇ8@+yyy-Zb@B!Ϟ{6aj롦(5q̘~!R×,671 RƁp!"ݡ|ٙ6lغuh(H iZƫ3 ?Y?(G2.vKC)w%K\\\ᕰX,)U(ϟy<9{ƀ\f0^2{Zaa5y,3 `Z Sր… Ι3GOO [x1dJc /^=A*[Lֆ&f*1?~#.N3Y]0?)~a@. sִ bFFdʤךk.:Zm2%𗨈N![mA#nd4kq%##cee}?inn"OH_$?~֭/^q0lll^| )x۠8:#>O=rؾ(҇Vf:*'P1;UЋ/ 1@\?[P8888::.hk4ƍM4("Hn9sgT7gea!ğk;`*2L5ܬ{B i999O>=sY[8ܗ/8ZIr @ &wn/y偓ة#S`Fjݰzܙ!!!Tʄ!~d>|W>zVSSQee@L?쿉.kQ 4ݤ7{p!`Ov5("`j S=ztΝ^b ZI_ @o޿`#BP,c;&"c0W0)eGQ(A\Ν;4@Ϲ]me0 =@W2_ڣFB )v, Ƅ h鑼f93S@hd4]t ***G;v,] B(G$}СC%8r#cݫQ x>";)tЊ)'7^<]& B(G$N0 Ƚk0;ȧ΀ϻ' ϋ9VtA2E ZY׬YSS8?RUU.sB!d#L[7D;Wd#7`;3Nuwm \1z4\ F2El> u66h@ 9t(({=F)Eg7f ]yB@h!8'`pAdtlZ1EPĉ0K]6 %P򿥏<| d6:"vr83kpdt[ZY29("@ @E$##'2 S2tqt D SˮJHA>g@9DT%79Z"<dtAS P(F&ʫ BU"Q8B'ð聳p%4 ˢA ee|6#P( E>'H[nx"S"i666/_\pu222/^ e%P FsvݛlWqEEP*y1oerbگY%3 uth} P(6Ny!M9ލ Mn}s ¢/9(- ^"@sNumRNCYE ::feS@+}4(gg5]lDirϯ}Ys2 3`#G YȿXQQܹC @HK`L1M dʢ ckgm`z@b#G STXk6k98"@M?y󬬬!2~:])XLXP: h"pLp-tUdLdp $`gN^"@h9s.]ۗ/_~A׭L.ˆ $~EbHC2xf@舏gŁ̿:hjjjll rCFo!S )V(Hy3TXΤ`(|3:~ NE` g5"4q-4p߿3[2>V(v 4v s}-##EQ[@WٚsbߏWSLd6mt&B #ZzʺGhl{w,h%Pm ľfI 0:E/)N8,W;o_֯8`y@FtvvMr| J.h4ܮLُFee%X"Z S 26z)`( I6DILq)Lԟ9"E4СC؎+ȟ{緺{ҥM6l{O6iΔ>>>Yf1)Bs_N^cb9Hh"2]QUQOk\ܴ[9z8Ö N Ur4556~}!})V(:$s~ޞ4yح>NzF"?ERY۽l,A9M\lH(>}/m#&A3~E`İVsoA+L;y R*ⲕsB}@9L/x,Rz`N|Cf&>oݺC9P8pr@dD`qqϗ44>zrχ D_u[6V\NN@*8/8qx^r֭[>|9/SāGL ?fpg{ xs//Zʡ"җ/_ګ7o޽{=<<_2gϞ~r詩@Iهə"B==h+Ȣ׾@]zLIdN԰zHS$r(Ao}F("Bo:RI1G^[V@"S{#G[Ơ/_vWLzij(]Y105u7EτL `8>1e5Aߟ0,idOk؍JhBA$HT S涶BBB)677po9!M^S/d0ۺg3vP0aMg~0,BȄ'zuTnɧx+++*gOؘ 2O\LkW.ݽz$J8~MF"#C:~&ooDJCDZS43U^^4h)vR1c4wmeqg otOI|77792c4t7 b|,S7Ly*s+'Җ)Ϙ1 SVX^^vY)LCl!$$WhD=yLXYABx >88A.%%ި*LngDS%\uZ4g6lB|B; d.}0ҙޛN+`~mڴx<eBv}XRD<WLqk*1/N\@c%Sl45Q>wasH﷟oBcCN}Zdd .kϦY'p_ }߾%Lܭ?DÉƎS9R:/SOvڵcbzKZ?`*hႽ;Yޫi)_vup!G2P_x< iht(8w/Q`I-}|g}o\G08+ |tTH4 /kŝ-ך Q:p@o v=Yx Oz<_ f3bM ' ;ahP-:vZ# ++V^w"`-"g,C[ fљ4KNQw3c<غk b/^O" %@ĄҘ*ȄJXVVzZ3L2|YYY #</bX0֖t7$ a ӌOf߻LҘZFu@EZ!IC9}~4ĊN;Ei1#"Z:"0*i"p ` Ky;83g8 + «ROU x1E:L8bprO2 ZEZ!I9D竻M7H0)B"S'"Y&6&o"P(:l=s.Ł ga_!mag; _VRTNVA 3o#jE*j, , a7Є&GwyU1EO8q}"<3ow{2Y s;@f [BBQ9d<.gp5vfi n0[?xβ=mxgY@3[mv :%ߗCGWu{Z,(с*V[RBp ,mA!x`* K{Z&umO *A^564O0x0 _!%1K _ yk/S@1EA!EGGGgggktssswws率C%jgf3qx8^|ˁ聀:4*)--+-)+))KJLQՐ_rnzZVNV.xӂJ}Qsxӵ$[{A'$"ț^XQXL ڝx]yyy븜M8**lKmew7uaCM> 'Q<.gyҿc\BǦ?ZRdse̯# @ˎ}PClyY&(~}Yy_Ӊ%ckl;*p#yE[t/. pmՠ~9#GiBW:E\ dNM9sѣENd@)?0Ft:-,/5! uJ>&+C+՝^)\9ZZZm1?Κ>N "?@S#ee:׃K~*uY+:J.MY4C<,Cki,Hʫxm(h<]P:^3s Wjd:Q1&EgpM|_ ?|&0%yTnHAT5TL*ڊǟ'"wvv^:E*SDp> }ӧO x90E21! EC[ch01ulu3gR_S d {t=C M\,ג^OQNMVyT [BBܶZ[H8`?k4,\sw_ybb|cPm|Ɍ yQd,glႂCDk-59qQQ?rKsy_݂؃R0_\7ڀ+wOrkyw^im>PA1 8﯏ I+,]>↝­]S̽kZ(nhڠNJ8SjZ;Zm4x9_X\ ƜDFEhSnwByo2$K΁SY|8n:3T`qV%˜ǏIfR͏T7q>_M}%92*䩫E S߻hk``{޽;,-x}{GV㋯ۄF*/sP?^7zpU“fmX?EM׽l TLVmYj(65e8+ C~X!?s{}3j|/M`{]߻3C.z&,{׷NV^0?%`a5q|dﻄ jON/?q!aL7Ւv ĒAL_gvFCˡNs  ag?|vT2;-ṛ̌;lʗq(\J-C[ZI2=+O+"BQURX* VE~x 7VSIk7iS Unm@lxMdbʮf*=TZUSMJl'I7U%ƒfYV,[ Ɋ+{\C0t'l?_*1sLICׯݾF;3mu)R]z3)2^bM%` wBZEE(Č@nnntOP' ` A9 EǷD|2^xϰ .sϡiiZj#BʱE9tvšCf8lQF-Έ9,6ITkfZy*8vs_&Xf߆,C'z)޾\4*$ ^AqV1xDGHU "tG_KɶG[Y%7&3xPH1d0)2^{6JziӦ;w:tٳv[ f͚շpTG{*aS !K?`38(dθ-fZW=Ti2&#F^&Z 3t?N]5]|et*-g>`&>͛%ӓj}n,|-w9όܵ`{׉Vs s'.~.=8ͪǦ>[h8+ˈ뷭-m1ab1Cw${Nl xqB6TN 5QW\9}vA EFF ˆɭ+ZjKh*4];y\mI!yY0e4pChO=7^!3~RT2#wSr4.۸ @t4u?+0cZl2D,_*1 &5̯jNIԱYy)_\oʩ=߾9q-r1u1ANfYss<(3k^6?$)UEPg6$GGJowҌD@fKig6 >]ge'f޻w-w/RA$S avF[GL>n@hrsKO> b)8 ?Α#GN]DUŽՀ+@PAAǫʆ9f&m&&~'$<'5:E^_-Iw _!Vhhk[cc{<Ip1gu&x4ߛ K8LC#~⌸>Z=ճ ͘zPЌ bf mwȾܵ4'@Or׉bay Պ=OSD&15mFY\]xV[s לasW,25Rnp9lMrSd+&-OPgqqD}2&5<-Q1oQ&Zc[A995^R"&_QݛN{\Y KBN-k띅h!8FL ~}q "utČlѺ/`@y)ϻ^|7nܾwx'O<==|՛7o(___/x _vҥK kbbB,zTV֒zݝ0﫿S^ix=Lh1kSTb{ǔup/ugR W3Zֆ(-ˌfZKX&'_=BCpp5{_(lg/Tc)TSfsԶbukbNGV[3u&8LA\xFU+,ң88Wsisu[ +a9nÔ!-tX"I"X= 8V12aWXҫVHɺZj➜uwdVP^~ ߙECbY{h 'ϴl:?}aGgsq/>$Vs~?91ޅu|c2.{~ VcX r;e!8LIZBFfVn-(n֪sW'$qV ⽋*0 Eȥih.qU2M]l?Hgε.PRP;1.u_hOJNʽap,d/?DBֆ˚7IG lC/I J3Rj@o9x99K~Oe '!_!\_^®s]d=QA:.6w}pBHœW~qd'a>B*bC3;{*JE33vtP76><R-tÔY+"Q)# :U1{/?~j˭;m +HX;Zh)M.ݚ{uP.//Rq"OPFjqh0@{? $ͥ9TKyQzf4;cSxVgtah5b?nlϼ)B czؘ~t s-?lo>}~) B&u#77͡4iPܕ;#U+z~/_^?ߗD̤eO~"Qy]T~ Nʽa|>0| 09PV>Y+S-Xdf2N p8e':([4egČCc0e),Džhav$o_z[6.'6d_]Փo9Ie̐"-C5*ex*UUV 9NVOvxCTcc6jR\9&砭˞i x5M}ݭv] K7`$O-nt+u %z2>vkO|h/e%y_xMaӴz;bvm9Knt qEF:oż&i`Q߹xH{bofN 0=6ѩLF-z+3FC PY鿎B&Z/EʖM.x1m8"H3>-E{m4f4·>qp^PjyuqA~m%˪l< {_V_=Y<9b,2!%)gUK͟9q6xh۠NJhL{ Umwӵbx7= ܾ/Zǜ*;uюh;91 $0@mLc {) %kI=̧뚴[6ub7Gj]tt :c c Qm>P#VTK'd' ۲LuE@Zhk)2CF@wP'? kpVghlVqͺR}> 5Za ;zLG@n\HNVSsm}_RP##b^pQ"(&,w>SN7~4/1#+1+)pԸɤƌO|ZOlJz1REVqZgCfⵑY(H((!Ӂ[R֫sb^}nRޔ.DTMXW`}ꂭt,[D&ym-OzcVc%؀Z)6a$0yn[#w & ! ,lCx8Yl3=߸zS$[ҔD#>9×oC| 6$7O7ߢ_xz"<F&%ԍ+±CDG|]Z,6g*@~(&>SF"D}p_lj~iغCBfr:z^_~GM3# >b,wM0uNCSG@Eo{jއ%E3qlq$*:\ovvQ&Ʈre6faJ#nYelc.&%>*GxEJTz^I=+>5ў[dBb #i6ǂWjBN!J 0TfmZIϒӾ)pR˃q Jѫw=)B8~ >FUv0IS$v@" uT]#1#8Eu` M ?Mt<5LEqCK4meZB$YVlu q.w?)=?+yy 4Jc0^Uwb-$TTyRSԞ9aɲC5fRPny4ГZߝ}~![e6Ĕu<6FY~qOH%D}[X}\}sqO3(LdBЯOl4yɆ&L4ag67`&hל?^cEzjfz߯짓Zc=t*p8ƵPLKMAAEYXΠm_ cwr%w,ЭȮM@"X2)B"Dl&͔M܂b+.%Saziw! _BҪ6I!~<ޠa=<<>SڗN{]sfuݺ4$[˩0)rUd5\b|d[Uī'-UK e'p EYܓD[/1wqw.m"!o;Z L\YRZ^%랃ۢӻILsrǒ\AYF$5McAw܄ @e&zCOHX <3psR} (#Ӓ;;tQu$Oz#mQo>JLmsCćKT}m˫]$?a:9_>u3s\ӯ;fn ^Cĩ۟vܱ/.iڶ 5TVvJU}L7kδu> '޾؇9r$mKߜ%x͒EaI_8Dg=uڒ#9}EOuO- š̨_Lܫ(@ZSnB((rS'fتORMvǒu)2~P<\:<Zν[ң[=p5w˛NemOXF~gJ^%CItBB1h``aX[90uU| %_67V4W isa9}, XDSpwզ_}l˙ߝ?vqK;B[F慧\SjIi ֱ [} iw-Ď ef}>3Pg萁 bR*ѹ:994K R@0#S۬* >#On7_8*:y9R(>iL٘ꘙ!1DOs[R9 L鬻v@._)8ˆeΞG_:uڂ|cج7<{uW{;\ +CI'=*_iZcs>|r ^CpSWVwiw{;}%3ٴ}<9KP qu2N[.>7fKuN2qU72On7O-]/&'긺aR~ jv@ Cr6Գp Urw+E ~Ѭ-ul\hv E= Ę-rnO>;iݪc bm_JrwFX)C͡y2lAJE ŊӦ_< ԖGS[86-=яZC~9YT /7&9|h< *#MC~Pq2'cV,Dj-y-Nax8w(vՔpÆsg} GwH9)~w)`5WWwQQ]amj˅סB(bA GǦDGcfu.(L Q(iÇBbȓnuPTuG_655]n2JAAAPdL@ό ҇nMMMvx#jr` ~7ˑV κ&%.[DUUd)ÈJ $bT[8 R'#LQ0!'"[*FRB>)iH #54474q 򳡰5)?Gk",jʇX[lVY @+mewi1:El +<ڞXi0_Jz0,bֈmPׯa\;KOwWL+zrQ:Z:_ )S\_).x"UpOU胓g[;DTrx5s}a0ƂϮ;Xp>[c'RE!c]Oo¢a?}kՁAqLq'Mӧ)SRӈ*w`4 nuoGfjdgR!JXޏy~|R8PvzجoSS>ׂЕu}z[ Wҗ$:i=mq{; d(^HȔhj.O%Kl0[oD[ tPUn( 6 rXƧ_םVۼltǀSDNAd~[x(@5)=snֆPtF>~yH']X ܿ>q;HI@Qw: }+[>ZaҾVH䄿H#Ps)hYlj9px OBu}=N,O[[ yߛ7o^|s޽{͛ٳN:vÇ߿wޝ;wn߾xR"WQ8~8 nܸq}:Iִi'TQB{ܺfxeffKvKq-, S\TIH bNyf$fn~I&Caǝkϑ9\ "y ], 0@^%7YvOFF%ʻ횴ؠׄ\b ~Y%2S~UC AX䦬=r ;F,CҐBBj/KLUGC3֡0J#dy^r@ UP @[1@ô*Cu2})8 EoEaO8P_A#4 葌7m| 7ۉ{zcn5]TLԚ޷U)S{0)w"y@Ҩ@Kfțȴ.I/E< k V.41>U|*qsdž0c}`)<\wwFDL'7"+P{4:>+Z#r@b@eF tFP`W1|#f&=¢c:GI"y.gC4GE?kJv\R[Ґ*OOCiΖe/ܺ}o_6M,I)v, <]isjv|. {dTȹ+_7e2GcPSHQ:E*dS~@t za[noٲeڵ=3L\iu?lO<o`xREEKZ4'ZI ǧPP [d751&2âdLY[9AbŮS,*A,ѼE F69"!pUX:$&4)koT 0&V@ZəR=~t-gkbᒍ6/ J`˜m;4]sIO$ꡱp USfa|[GԱ-=GK)ٹ&s?y8q1iC3?~+(@^U, 6oDAL͛o߾ӧO_r1ӣ>~DžQpHZN V.ٚ_t !(7BќtU5grDĆȌN? Lq~ɇn=YЬ} jil{-G_%mihg`P7m3G] G(HYCn9^*`r޹v9P 9lR x1StGRUR[| .?@W$5X 㗄{ĪqBҴḺ(뎆(mH vJV"|~{m.&lR_W[MXn;AL_Řdw2_E|tU2si̯] HtJx#6֋> |.!_෰جҖʂXP/n^%ą:exUSLǧ7a_~Sσ'^7<^\ } |3m4%12l(NɎ/?7cS׎K-# 3tuz,gmVg.x;Rb­Z@i"-cfW3A~t16?X[ӻԱ_.Yrb6383<'&ݬ2%-]tǯ77__3BRiL<fG +xlխ .5bhVeߧ윍x%6}Q^9Nʏ2o8q*6>"^!]h5Ty镮-H-@4P.(BC7W12-ɼMaԬ. RiYdqQ\d n/zg1O<tI&ҚvDϙ:(ooRR#=8C kBCr@i B^zD4AoHЭS6lߗ= {t(NBy[ Z06Nb;|ʈ}LDeջHn*mPВkBڅrd*Voπ[?DSYl\Bl)$56 oՔ]' ^^&7Zdx/t$I3o 2) wk{P0쮤dxU yC9:'v䇞;壵Q\c|GsRP6TB 80iO5tOujh9 HAgj-lu A7 G膘,ǝɴ"QGX،j0ak-)>DK ֞_HVUKMAAEKc*YZ`Bl۵/`տ{79_4;¾|Egjz|(~L>WbZTVֶ}Iaӟ1dm'pǔ%@Lv~ELQJfU_zU!꘴_Ӂ%3P` kjhĢ>QJ sS~8PH.1)Bbbe@]P˗/?~r;𖢜Hy5WN@ҷ k4lI/*'~aZtC]{$2hYښ*;piR(uHYzÇ ||||%Et7mX-3ǁS(8. ZINOUPa2 ૹq}A^pΖ ,SGFmW01$)%T T|8f)1atsE[>kvtԖN̎u)٧CXm5oy/[k9tz@ц13Sf1ESS$}}6#<9"թmu )' =ux% %η#68< q}KOۯ~L&P@ `xԯ"LuK4KbSn!NTTlziFNAٯla~I2& ,Ŷ;WPřs72A|6V>T=h2چWLǰ_j0=W݃MALy`}vrr:t`Q隚KnzӝOUeU^Hb5{\wa;L#>zz{Xu_y/BP2q/~sG]_w˅G*O݌'fuT")vOǏ?vwekkz+VPq8Wxh{^ֿK=+ٚru(@)iݝ˪Ju3ɡ-̻Ed)2@"LUu4N *&gʪҠsW?z71%i/J)NJ_a f?[v,P3=~]%]iʰKvO|bdo<]ӄݸ}N;u}ۆ^zåaseX M2|h|վS6WSb4'W' {fCuTn")vOFˁ_<{,̼MQ ×[-n3Oة~_#߆D|ס1a^%xiVTT.l*]2>t# OI MO߾sJWO7xL=($[Ǖbjp^huB/㍴'7.>Y M Ow]5rFcNµ1z}F-YX\yW"wyD`5@w kkU;:ݏof^NʽaS:E* F*( &̀IS'O6pgNԛe8n9:s'7At|}꫚Z ss-au,hF CQoќ jW~Y!!E"gNqBn-/[FAD`L zƖv> Ȫh\soBiA~IדMp9yWnr<)R; bPH>ܬB @N K>360 S$UTyLk4:ʢ Ǎf!tgfg=;ܯgwL6LUWSm4R=Oʽ=Dq-́2Hi\xkP =\auT~N}!-1 ACc1lFLWs5/ܰ|͵<- \Oߥd{ ()=b5¢~w7ۤV"kgu>K╓h6.uDuZIe.?-E!.<m@Ӊy99IFsÙ"(*oqΝ Og uT1ESrp@?߿ B<XfP ͎alfndĻl״TU-]v|6FP]_9~y? ޣNDpwft*k#)՛3[#=6#)`镘 qrP\YfTDPup҂\x亲|)ct`-$AmBܿbj$s)R:")ROp8D ŸgΙVTX`pX4D`bXey45`q-xmb=(PH^LY8Ȓ9a|Ùly֜z;t-mpֶgI{qFX7 llCq߅;}eO~G/t?X$_1ViBc+Ⱦ3t:E*wAL'8" 0c\ f0,Ml< CjLL\'9+ه5\ OSޥ%hUpڋ<zxv AG<q#m%EK_R"Jzz4)9+ܔU.xb.=Ϊl֙~x2lFօSYg7'=EBȠ-ˢ=R4uT uT@5LKh0 O ql-zΖF|h 'R c8D*/F|H͋N2gl,K :,bb d5#2o Qi"yFJ:2gd!t uT uT@5js &A x(̊eaòZ `XXh+8r U#:Eઈ:Ez]cCӃGI,IL;PH`S:E*  21E a)MYI!'{+UNeS:E* j4#&7 !jabXͬ8Lt}h,+{3 edk>`{)672â'bΜS>CS1ESrp’ ̀@Yr61~ٸ }>G:Zg( jp.w1ESr@nnn}}}%-- }C͒CzÊOe6%],oAIxbY{,Q̗LqoNGB"H2)B"<Ξy󖾑%͡go@bm"CCsU^3oPgw.3,́L3(,bʮnhreSF1ESr@7`"od HXѢzr7 4W!@m6R"8S_r#LE=eʔ K?ZSGef#d&m,Mb%]|j~ydm۝+z G0x?#6nBC'E ՗;v,M")R bPH>Uk6,.]b@׵x['(Źz`0YWQ o/{;0..nESrN}0}#)@ .-"Ҿ=&jXY1g9Jd{a v`6hBNmeS:EP~y-}#{ 3Dqg2qgꩦ19`d;1ESr>n84l̇sgy;8oaU58"O@QcUșT@*n3#=FeTES$3C46lkk{xU(ԇZ "O/]dggg鹅ׯMMM׭[LRPPݽ+`{ͧP߿Ǵ50IsIWv3v٥/_\p!2L777%%>oaY_p`}=%1Kz>4n%Yjr>.$"&DNj!न!kmҵ}Uy64;ڡ;n^q; ۟?LwQ@@:5:aB|S@T6m xҵ!Hŋ}||+f"'O K:@"K(B(AR͢5HՊ` uY&L"g1l<0"9@1y>kNʝeS~)Ryprh%[l ܺ}#'ΰD` pﺷdfP0 AȢ;~cmO1EH>`aEbVAЃ<T(@ b߾FN|%S:E* $P䈃`<{ ."BW(r sf"CMgO+`PH`PD˕?#Z޶bNhRBRBţ.gޘrtY `Û\ 74 -'?:EpIP-wYc!$$;Di"&\H#Zt{hĶ b;Nhsd>mۯc*+>#myLQ?"w>L--ΗfE9I)I(@Ȉ;`KjP"&)M-bbnBy=I|ʢOC q3|_=\VZkI`FunyP<(o~gm,͂fQ4O@xg]HvPDrHV7`bA':#[_%u*LSсbD~2k)RIl,$2Y8ʉѮؗq{0tq5+' S}߾~K 5b:Cг+ԭv- 2[> /W- }&kn,ѯ`El6,$s]BdD 1(L IFG|<gS,,,LHH 2()iMh"#/t0DbFͷ>/diF ]uDܣuMP~`? x56?3 44a= ]le3 [S\ w:Z:n@Ifrq3 7uRXVN7l8X馧ʴIZ>3WzCf3z0Yy{2>DO_]/_Е&1)uuZD<|%/&_2R32"'Nfg؍9@hbpWr|IÃw'yO8qAdW^mii H\5BhbEELN̍uuu fKp s?*4$ҝRJׄ=HVk䕂qȇ9{">Dr:QC\ff|cccMqF3ţm0#{#F )=}ՆyK.H 8G̏n1SF H SY`@lI8^QVja:e&EsK(K 4Uq j /QUGa2Joͅ6sk63\:px(ŏROV<OEY=A=i w[,^0kz`т k01A$Zs2є"p1aOB%MyQ@>)L N= g]Ѓ&f͚3]AdO %NjFD~Qy{nߺkGˏ6Hd&"݌j-oh{q~O#04Gد>D!# M,3eW*F뚺j:i'|vid8h"."S"qwFRiqWzHѹ6kّņ\V,zv+8%vj O&h~)QK gn N&+5m4^؇/GP7F鶪tchY1=3 3Ow&g~1)B"^q0#Jݸv닁밈29YRk}aʾ?_>[dFsZ?x[bgasӳ,#H#J:Ʋдzz7G;/$PaS}/k8MSn};ϣaNr`}3]{v AQ Q0La790)B"9@hM\rzjUE\^j**)@0e 9{H|^ |C^nR"> r.S'9gX+y!?AKW7d__3+#1F~ &V ͩaI%wfصmb{JiО AMw~(֞ W.ޒ]tüWgL'wP2Af]'&.LXY9@zEAL{ "@s&Np p&6Eleh"23v٧:n3I'߽cN]>Wv^>'17:4VHfօù؄nL47cq7O5 >CaiWBzEpww8JPR֞M,?໽\#M;Ep{f~ÉBq!nTQR)-9fPUг4(SYwZ0 c1 i),jO--e9̺/p^# :E OSg|w\as fӡ,Xh^84NFThsJ{fJ&(*#dݎ[oU|*q :J(p>;Kd0y% Z}iDSKg:xwo"t&NrM D򃝑 /IJ/M-q?~ٷ7VU,n5$G;/S> GcZExၧ1^eXm4]s_Yomn(IXZ\CWoaY5Yq -yYa!v-?*,%.FP)rH zCvivDN\*b0nTKNiy=s>}zpQ;ķ~mT(Н)|ڵk.\8uҽ{m۶1p\ '~􉅅EX:fm}m}jv3/:\n^6Sx<ϭwduG񗮜-|kFx~7*+Tdf&ƥwH rIN|Vat?qE9q9H1?;4(zmNg(4Uԕ+*zwםGrݤEd61t)>1煲 N]c}y4Ҁ? HkJ ;6hVAh*ȿ41|#opEM@@`֭dI :"+aQ Jw:A?ݫzp܏: &&ڪfT39gϫtVކr-%JG+[N S1 6q~wplʊ" )cqf (]ڍ MB%f\nAsIXgXaåLC@uo`pjNQy "{KlYإ+w5oM'v~ؽ>D8nN*h_4ߥ nԍ&b؆76n$xљŵvxfLs>&5[7Uxb~bTT*:2SL,.JEhu5$|tĽR:o}Ű JXQ?vЕ0E^/"A:U.7G+V. ^Ǐ _ Фj?y*sScv޼yo޼9rcJ@svi0/\pݺuOffv 5%yWQf Z}嶉W䙝\xJ1+9.8L埜Sn s.ClsNoYflŘ':/7y8a\lGdYa᠃rQ9+*%N d\cJ3_KoF$8LcKMݡI{{g"] &&3\3,$[O?u.FCS2}9WwًZxERnފ_m!^Y-*Kmz'8FB|p ( %YP%1Պ#xqյǏcMu$/5S!QϏwVyOyXᗋW' %*+k,,k6T)"'&2|WEJz%о CeF߿d:d(]eIgm}DlY3'w89f7]iç._sBC1ުRWV_T o"n}\Qm̪_w; +5D &?)Gw)fw,QiyIR VМ>ߋ'iFuUfiyPNد[T0Icͻ72K4tmp=KfqL='4S27\ȩKGJ8s|뾿߹^߷IB mN g:*<~~ (6Lw<% ~}WU\XRWwjx3v]O ?Bv랶\0NvVMM`ldFS FZ¬(6%q(DdOEqr*"e19N8]B OW֑ib}^G?t+Mbњ?*qxH>D ;}|y nm sE%T oVp\!6&Dd.O3kP- VД&ĔZsxkg& ,{%JiN޻S{;_^7vL'|]֤Ȝ\ycGaZg ӟ]|+W8o7~eqq x}JJ>с4~_Ba{X^%osL/Ȱp^O%h|6GHho\9߶`YǛ/ϘT^Z3GlkmҗПgQBSi䓏Oe>}̤].^RUR8ŶBk z1b2oɲMdJuK~M*?rKsP/=w"v`(@?~MO.d2Ou斫 6MdLkG]F~ŗTy@┗[DnԄ9ȩGW-Ւ֜?_[ƫ#Z+ilic$tXKxO=3QwP>>/a`HDz< tih &{wǕ d2\M~0A!?×&2s!CB_>?4td'bbJ[ظ3Oŋnjl[rsAI- Ex}(E|Yie&&o"Ȟ6|'3US V 4f-Zlr=Myֱ, 9Lj|Y~VLg+,]V{f7SaRV=0\b|dy_ihV6?/&!,UJ0"o7Iwa#A3S (2ſ&)%`Sw/:Ze?JDUC: շ/s~&&/FqJ_wO.,Sayi񏨖/ j"7(٘Q, sxJ1q)1iQia-Ey__:7a=3n`iA]tU:N]L[]~!kXox p+w1k_}~ϙ+#7bjpBswz|*[[B"0U«Pa&0\:`MÔ2t !FK^0fRCXjRݏ=:&덃;o\I{sg_BQ0e?ܟ'6 Bє}cفL5{3?gv O YƮ6eHqɑMДאďNpO(9!k9nu ^_++ư KɎRTV3_3g_e‚M4F/)׸i (r:}xٶf.VgΫ6[nZ.詓DԖ?/z{ZnqVeDGJ-TǿzDD6!ŦfF\5W$;Iv^5x֋vi,𐶊TOCΜ@H@XlK+LTpY_ƕQ#c[H0Gn~`\^AESP]q>cV$Sl^ʁמ|EL ă4}"7>Rc͸f0KhJm9RW%爉H:1{lUђBJn[ѝRǤ={iRQ&8t X?oL'yEPDZQ٣X:|nӳLqBŁǗ/^aǜPhN5W9m56л>كw?Ke޸}ǿrٰٳKN[o fgsz+a'!ɒvЧGeNݦ#LPMxL]tȇ_}>3?:+=ҿ%FNa-ofKjཙq~&[V/ bUюb&%9he>*ii+-,\R9o$ sYy]^̇{8κTU+iHD;]oe:xDыK HZ#HBqJHr5ӕ;uh؂m>~ᳶeIƌw>_J ) L~m<؜7/,:~ F*MS#an#ԯo +W0Q:~2Oq/'J Ô'ɏna& 1MbSaB*N^E[U?||h*6A2䂺\"]! 񋡠aJ Pr"ȝ!ҀESKw"Twg2TwiP}BH FP8tgmfVJK;+;Vyӝ+4bjXM7 g6zJ KoGlpxė-_LԶJ&$oq[7s7 + E!5 Rli{bm0v';^ąSnS s@[vƝ 4iЌ7.g>d۹aq-Fx/~vEÝ'`޲ggW~G u@,͛-Nk̈,ש=ymf{I(v9F-u=Do W=6] "۶}I"xL^w)$oY m>7j/=sq3`"B#o馛6uvBa.kϑCkU`|UKto.QpWJ2$]j%vOS1Q(^BP dPLDAT FUѬ<&~=|w3u1\p| Gsr+& o>,+8tǶ?ܬ^تU' &qՒ#7WgKeQj&VXDOLI6U 8tҬ;eclZUwHi yvSq,ɖR|a2? +K~ٿU Ͻn?2 #ęa cPrh$sRu`*kPv5F$L!dV$%VD^Fsլ)!M>[ 7\SC-IMՆwN.>Yk}]'#xv/j6[/Mm"Άj(-A "Xu@ݹ6zR$aa&)z䋧'H _]R7~te$ Feo~H,WpRL9ƺCXq9YiUM~J9iR[vHy xW} O5%~ Fpamd~ЃuEj|Y'Ǝ-~0b\=)I{>Nwo 71[W1!>:84<ݹy*7!].dq醃>I^]ђ(CF .2osY T^ Mr7 iO+ exQ5II$?X{c~ypno~߷JK?SHS\292wAiO: #&l[K۹s˗7o޼f͚7ne~p D.0 ޵W- 5*qޖ FpuA _^(SQ-2@)Max˞X}pQՁNF-S HV͑¬EO.]x87 S`He{ _G:׸mn<{RW+! i G0K7_%M2\A\_.^{ ƆeJIlߓF ~*RhWmZz.+Nʠ?(NZ]*NJ7;=ӣSTY𺉭y*:Qovj>{st7ʗDOIOPpпh:9)aԘc~s_c,fe九~Hf +ɨ"%,<-8V|9ZPC[C255pQmsbJda 8JT|a+3b8%:=!m*/iEB%58 Qh$457qwBle]1Wb:\_<MuӀ&JJ UY'M|G5Re)Ϯ궢Z1,CfjVDv,|;ZXr.43>| M+ ޿`[99R=O`Ec5]n ) ئ+B_o ߺN+m{7V| ,[bGbj!MB%q%pD ,&伯1pW7Hɦlq{ZQ6&>{ޤ"#xtu&w5.6ŚlOg!a|GElU);Iw]KZ͡Q\Cm1ۋRn^n YڍųǷԘGxo[ujl!ťh?1Ect+mLA uN|''Β Dp:4b` 5±hI4F1U qowQ_h_+eUQ[:~]XETE,^:`3e/+.h\MV'M>}x2 jJ>+%|a7&̽ROAf^6[{ц'WdpJ7 mA x@P-}(9[{SrAd!:'dõG HI&F30Ew|þ`AˎsyS.=W?kWJ&8qqh>7>Oёhm⼍5|*> ΠR-n#gnҵ6 x37ʮyʂ?T(莟J2şZ2| IL&l- NdSxS0=5 'Q.N1V_.`xOU" *,} c f9&S慚b<.so8n[;GGH8Ț[hXY6ޙnC|ܘv'W抡qM1m?c<W7▪ 48+>]3KfOҚyd-'0|%^vwv.L"_J pgσ|_~XtEk0Ի(Dv^*#\3uS~~}`-K&c_\:NsrŻIc1]"Y5%?\嘳I"54ժ4HqKMCF{.ž]yuŔ-=omi`4W_]WDx8O S,$91 # ),$4LaJ2Q "mC1e%\RH W'#,I%DVKT 2@ayrNI4q@t7X_bL 8/%g5.),=:&R7D@@ ݌a.Țg N֚cB:Z rD=SJhq PD@HWxpEXbJ3d3-טA{~zpDƭ$9 '.a#b@/M`HA/B{4hzpD0k,¯ #-Cx L B@E~أAbF:i03t4'$f T#% 2t=b@Hxp(D"І\ D8vܿJPVO'>s`h>SqQ*PHb!tB2E: B&%'v]9Q fvʈfS #`hNJxx5؜iW";D S$%" &L}JnkC$0I4+&W.G > y4[TD@Hw Œ°h b z0:Zz12-HKUuХ#"\aAhd4 @Z+/(OC$913Oq]UhA@kdmQ4(\R4`㦹p("`0 `M% |"Ē$+aP\ݽj!654qq+5drjxg--C ץq@sJb+S{B_|>y? #"ޤ$rˊG("O`Syam~畹R][M˪1Ce١ͫbJiXtrɪBN3U{l'gWL8d.k֧ظKFZK=4:mO9(Dښ6ZCc\|vͤ ,Z^YJq598.-&Ef%gBF8/fYbJrR0g<8jX:CSn x' B Lct;$ LUE2-*4'cm3UD^vt8qz@1(^nz,'.cQ_a|x^q5gLՄػl֋o誩ܷUa žNƊ#k+UGM9%E?(u~bqE>>z{iݨkf=ݦى$7Dx($1%AZ"~ZDLBdXum%aLA؟ёI)IY !"G.=tHor2 A ̍]bKfJ -1N\}u_8o"n?IJgU,P+ ™]jSD ^(r ܠʊ Jхe֔W7W}9lg}3CܯȽrqvLS;;Lt=,B=s7ϻ]6[˾5ÄWB m2)'[7?X7?euIۛO hDoFR0-D"狈Xϧ1yEi4 sœ ԇ&T@=|I 9"E'vSaVšx pk&rp7ok^6JDHd{/'۵rC϶LL'԰Ey3E\M[Fn;lH>+VVL@[j9宸0MxKJDcpEny} MdkC٬]DX K^**Þ՟͔h="^7HKnJS[slC͹no?=\p#bNɯ]:Ԍ{ϻ/g$jo8SueW-.ˣ'(UH* z#&\q=pWͻR~roED^5JV.>U.ּ#xywf:?ψ0X۔\ݝ"-'fعswNY˧ RM_k~ڌmyvl﬐NFC[qINLW/nhG׽jNg8!,?( ӜԔ㧦3seeg )8Q7Lɓ'Ӓ 3Ytvo;>scG&`K؄Y/ɾ׷VUYj?_8;S?R3y-k p) ȍ" 6{1׻ʂn)h?z9|kҋ~'6JAyTµ-]K\"/UH-R%IRo֗oI" {eB8v|Co EL<)-v|ͥdIR)ov̪.=>$6Bq;|̯, i#z[b{Z~C> ->}q_/koY:㕊ğ&OKFYM' ;N1ΗzF*η(=r⏧ԭ;xDYIԠ{)bCb?O.zlҗO~Ml/ oz KRlV>9fzk,.Sl8!R[TyжDv -/h}UWtRYF-åa 2.Kr,Ɔ&i?)RY?&"K߄$`|y.?K-)u5M0j uϺdK^i3?Y.Nl:9-O]_$LQz24-M>xb(L[c0sΙWV=iL_rKsOnunO{O1`⬐;\ScHpˇ60i߃:_ r :{)-sؼn7n96]oim1ȾǭԭX0KF-mFuAk\N-_,ސvt掸G.9'/*_1oi_Fxuse:>/%HOwLxeQ) geKE}]u#㹎%;WN ]๎I/нA~ўTPA&En[2ɲ4|ϤwN'EVO}?1{')Zn\68z򐸶](9rd5W~qdחjYOd=0aIFk}iOs7?~(Ӆ,%VT}静F-_Ukba VSma `&йR{Hegn;@}SEYBuzĊqt N?e#3qۡۺk?,﯎ {5u~5%-U&H\o+dǦhTض/N5Mo% [Z˶̟4*.Zv0O7O;c? B[>f=\hЮ%M3Ѩ}|wĐ!GvOz%coa<.~nO䎷W$7a?+sݫ/+;#z6}B@Q2Td({EzvCQPL'EkMQC"ln(z}l)Q0(ӮSEHxUQ\Eop>lYjj[||=kZƺ -sM}Mt/pb@<HtCW{w$&)POޜS1 8Rcué*Ց[6ȶMm}=ý݃H*L:5"pAH'G/ 45U567Zf|Gv>Qlit˙s @I% qllnnkn/h^r kf ZzWػ޼\zbj\fjH 2'Yf3@o>$9Šwp ps\(Ʌ9y gխm]x̵f65T%Ic+v3Sޒ;; FWoAiAB"MI.oXy2s*@RTu@N-w7# (#@RTf)@(@Rp@@@2SM FF0# j E@4 51@PFTS( Q 2$EeB@@$E` G@ )*3 h )jc8 IQP@@@IQ#@@eHL5" H (#@RTf)@(@Rp@@@2SM FF0# j E@4 51@PFTS( Q 2$EeB@@$E` G@ )*3 h )jc8 IQP@@@IQ#@@eHL5" H (#@RTf)@(@Rp@@@2SM FF0# j E@4 51@PFTS( Q 2$EeB@@$E` G@ )*3 h )jc8 IQP@@@IQ#@@eHL5" H (#@RTf)@(@Rp@@@2SM FF0# 6_SmIENDB`m$$If!vh55555#v#v#v#v:V 4 25555/ / / / / / / af4p2$$If!vh55555#v#v#v#v:V 45555/ / / / / / / af4$$If!vh55555#v#v#v#v:V 45555/ / / / / / / af4$$If!vh55555#v#v#v#v:V 45555/ / / / / / / af4$$If!vh55555#v#v#v#v:V 45555/ / / / / / / af4$$If!vh55555#v#v#v#v:V 45555/ / / / / / / af4$$If!vh55555#v#v#v#v:V 45555/ / / / / / / af4$$If!vh55555#v#v#v#v:V 45555/ / / / / / / af4$$If!vh55555#v#v#v#v:V 45555/ / / / / / / af4m$$If!vh55p5*5*5V#v#vp#v*#vV:V 4 255p5*5V/ / / / / / / af4p2$$If!vh55p5*5*5V#v#vp#v*#vV:V 455p5*5V/ / / / / / / af4$$If!vh55p5*5*5V#v#vp#v*#vV:V 455p5*5V/ / / / / / / af4$$If!vh55p5*5*5V#v#vp#v*#vV:V 455p5*5V/ / / / / / / af4F$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 205 5 555ap2$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555aw$$If!vh5!#v!:V 05!aF$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 205 5 555ap2$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555aF$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 20515 55S5*ap2$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0,515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0,515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0,515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0,,515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0,,515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0,,515 55S5*a$$If!vh515 55S5*#v1#v #v#vS#v*:V 0515 55S5*aw$$If!vh5j$#vj$:V 05j$aX$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 6 20515 5S5R5ae4p2$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0,515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0,515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0,515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0,,515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0,,515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5S5R5#v1#v #vS#vR#v:V 0515 5S5R5a$$If!vh515 5R5#v1#v #vR#v:V 6 0515 5R5ae4F$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 205 5 555ap2$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555aw$$If!vh5!#v!:V 05!aJ$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V G 205 5 5S575eap2$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 0,5 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 0,5 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 0,5 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 0,,5 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 0,,5 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575ea$$If!vh5 5 5S575e#v #v #vS#v7#ve:V 05 5 5S575eaJ$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 205 5 555ap2$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555aw$$If!vh5##v#:V 05#aX$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 6 205 5 555ae4p2$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 6 05 5 555ae4F$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 205 5 555ap2$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555/ a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555aw$$If!vh5!#v!:V 05!aF$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 205 5 5R575ap2$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 0,5 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 0,5 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 0,5 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575a$$If!vh5 5 5R575#v #v #vR#v7#v:V 05 5 5R575aJ$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 205 5 555ap2$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555aw$$If!vh5##v#:V 05#aX$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 6 205 5 555ae4p2$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 0,5 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 05 5 555a$$If!vh5 5 555#v #v #v#v#v:V 6 05 5 555ae4q$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / 4 eaep2$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eae$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eae$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eae$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eae$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eaeq$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / 4 eaep2$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eae$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eae$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eaeq$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / 4 eaep2$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eae$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eae$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eaeq$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 20,55n55S5. / 4 eaep2$$If!vh55n55S5. #v#vn#v#vS#v. :V 0,55n55S5. / 4 eaeq$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 20,55n55S5J / / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 20,55n55S5J / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 20,55n55S5J / 4 eaep2c$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 20,55n55S5J / 4 eaep2$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eae$$If!vh55n55S5J #v#vn#v#vS#vJ :V 0,55n55S5J / 4 eaeq$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / 4 eaep2c$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eaew$$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 209!,55n5N55 / / 4 eaep2ytc i$$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 209!,55n5N55 / 4 eaep2ytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeytc q$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / 4 eaep2c$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eaeq$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / 4 eaep2c$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eae$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 0,55n555 / 4 eaew$$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 209!,55n5N55 / / 4 eaep2yt i$$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 209!,55n5N55 / 4 eaep2yt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt $$If!vh55n5N55 #v#vn#vN#v#v :V 09!,55n5N55 / 4 eaeyt q$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2c$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 20,5555R5 / 4 eaep2$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 0,5555R5 / 4 eae$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 0,5555R5 / 4 eae$$If!vh5555R5 #v#v#v#vR#v :V 0,5555R5 / 4 eaeu$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / 4 eap2g$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2$$If!vh55n55R5X#v#vn#v#vR#vX:V 20,55n55R5X/ / / / / / / 4 eap2{$$If!vh5J!#vJ!:V 05J!a$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta{$$If!vh5J!#vJ!:V 05J!a$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5ta$$If!vh5 5t#v #vt:V 05 5tau$$If!vh55n5%5R5#v#vn#v%#vR#v:V 20,55n5%5R5/ / 4 eap2g$$If!vh55n5%5R5#v#vn#v%#vR#v:V 20,55n5%5R5/ 4 eap2g$$If!vh55n5%5R5#v#vn#v%#vR#v:V 20,55n5%5R5/ 4 eap2g$$If!vh55n5%5R5#v#vn#v%#vR#v:V 20,55n5%5R5/ 4 eap2g$$If!vh55n5%5R5#v#vn#v%#vR#v:V 20,55n5%5R5/ 4 eap2g$$If!vh55n5%5R5#v#vn#v%#vR#v:V 20,55n5%5R5/ 4 eap2g$$If!vh55n5%5R5#v#vn#v%#vR#v:V 20,55n5%5R5/ 4 eap2g$$If!vh55n5%5R5#v#vn#v%#vR#v:V 20,55n5%5R5/ 4 eap2g$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 2,58555/ / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4v 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V 4 2++++,58555/ / / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / / / ap2T$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / / / ap2Tu$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tg$$If!vh5858555#v8#v#v#v:V  2,58555/ / / / / / ap2Tq$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / 4 eaep2c$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55n555 #v#vn#v#v#v :V 20,55n555 / / / / / / / 4 eaep2$$If!vh55#v#v:V 055/ ap$$If!vh55#v#v:V 055/ a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 0,55a$$If!vh55#v#v:V 0,55a$$If!vh55#v#v:V 0,55a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh55#v#v:V 055a$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 apT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aT$$If!vh5` 5 #v` #v :V 05` 5 aTF$$If!vh5h5|5a55%#vh#v|#va#v#v%:V 205h5|5a55%ap2$$If!vh5h5|5a55%#vh#v|#va#v#v%:V 05h5|5a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%a$$If!vh5h5|55a55%#vh#v|#v#va#v#v%:V 05h5|55a55%aF$$If!vh5|5 5S55#v|#v #vS#v#v:V 205|5 5S55ap2$$If!vh5|5 5S55#v|#v #vS#v#v:V 05|5 5S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55a$$If!vh5|5^535S55#v|#v^#v3#vS#v#v:V 05|5^535S55aq$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 20,55 555o/ / 4 eaep2k$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 4 20+,55 555o/ 4 eaep2$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ / 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ / 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ / 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ / 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 40+,55 555o/ 4 eae$$If!vh55 555o#v#v #v#v#vo:V 0,55 555o/ / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / / 4 eaep$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eaep$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh55 #v#v :V 055 / 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ / 4 eaep $$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eaep$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ / 4 eaep $$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eaep$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ / 4 eaep $$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eaep$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ / 4 eaep $$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eaep$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh5n55#vn#v#v:V 0,5n55/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ / 4 eaep$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eae$$If!vh55j 5#v#vj #v:V 0,55j 5/ 4 eaej  66666666xxx446>6666666666666666666666666666666666666660hH66666<666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p2(88 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XVx OJ PJQJ _HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tHN@N *h 1dB$$@&TJCJ,aJ,5KH,\V@V :h 2dha$$$@&CJOJPJQJ aJ5@J@J ,h 3d$$@&CJ aJ 5\VV (h 4dx$$@&"CJOJPJQJaJ5\RR 7h 5dx$$@&"CJOJQJaJ5\VV h 6d@$$@&@CJOJPJQJaJ5\JJ +h 7d@$$@&@CJaJ5\PP /h 8d@$$@&@CJOJPJQJaJP P 1h 9 d@$$@&@OJ PJQJ ^JaJ$A $ ؞k=W[SONi@N 0nfh*,c!, HTML [IN6]6b16 HTML NxCJOJ QJ aJ8gA8 HTML SbW[:gCJOJ QJ aJ,aQ, HTML _e6]&_a& HTML )Q,hq, HTML Sϑ6].f. HTML 7h,gOJ QJ PU`P 0c2>*@B*CJEHH*OJPJQJRHdS*`Jph6d6 HTML .vCJOJ QJ aJ.. P0u w CharCJaJHH h 6 CharCJOJPJQJaJ5KH\PP H ckee,g Char%B*`JphCJ$OJPJQJ ^JaJDD UHTML f:_@CJOJPJQJaJ<< =0 ech~gV CharCJOJaJKH66 G ybleW[ Char OJQJtH .!. A0 ckee,g)ۏ Char>1> O le,g CharCJOJQJaJKHDAD e CharCJOJPJQJ5@KHJQJ SoRh Char"CJ0OJPJQJ^JaJ05KH\FaF *NNdQΘ> h 9 CharOJ PJQJ ^JaJH!H unnamed11B*`JphCJaJ>*7S*0/10 echOo`CJOJPJQJ.A. >0u CharCJaJDQD Nh CharCJ OJQJ^JaJ 5KH\<a< F ybl;N CharCJaJ5KH\DqD h 5 CharCJOJQJaJ5KH\^^ h 1 Char Char*CJ,PJaJ,5KH,mH nHsH tH_H\BB @ ckee,g)ۏ 2 CharCJOJQJKHFF h 2 CharCJOJPJQJ 5@KH66 pvU_ 3 ;^ 6:]FF vU_ 5<a$$H^HCJOJ QJ ^J aJ2Y2 ech~gV= CJOJaJ< @< 40u>a$$G$ 9r CJaJ<`< )HTML 0W@W?OJQJaJ6]DRD 9ckee,g)ۏ 2 @h`hCJOJQJaJ8C8 "ckee,g)ۏAxVD^FF vU_ 7Ba$$^CJOJ QJ ^J aJ.2. .yblFhe,gCCJaJ8L8 'egDVD d^d OJQJaJFF vU_ 8Ea$$^CJOJ QJ ^J aJBjqrB 6ybl;NF1$CJaJ5KHnHtH\FrF !ybleW[ Ga$$1$CJOJQJaJKHtH TBT ckee,g H8$7$H$%B*`JphCJ$OJPJQJ ^JaJB@B cke)ۏIa$$WD` OJQJaJFF vU_ 4Ja$$v^vCJOJ QJ ^J aJ@@@ pvU_ 2K^ 5;:\FF vU_ 9La$$^CJOJ QJ ^J aJV`V pvU_ 1 Mxx1$%5;KH\^J _HmH nHsH tHL>L 5hNa$$@&<CJ OJQJ^JaJ 5\>> #le,g Oa$$G$CJOJQJaJN@N 0u w'Pa$$G$&dP 9r CJaJ`` CharQa$$1$&dP CJOJ QJ aJKHmH sH tH FF vU_ 6Ra$$^CJOJ QJ ^J aJlJ2l %oRh)Sdha$$@&xx` "CJ0OJPJQJ^JaJ05KH\f/Bf Rh&Ta$$1$^` !B*`JphCJOJQJaJKHBeRB HTML $dP%&P#$+D./0$1$3$5$7$8$a$.5@CJ4OJQJRH\_HmH nHsH tHn/rn peW[SRyN~ $\VDWD8^`\a$ CJOJQJ_HmH nHsH tH`/` \bhQe?zOo`$dLa$ CJOJQJ_HmH nHsH tH`/` l $ & F v1$7$8$a$ CJOJQJ_HmH nHsH tH22 N~agh @&^V/V N~agh ;@&^;$CJOJPJQJ_HmH nHsH tH@@ N~agh & F@&^`ZZ u w1- 9r a$$&d P 9r OJQJaJ^/^ \bN'` z^hƋ$dpa$ CJOJQJ_HmH nHsH tH`/` zh$22@&XD2YD2a$$CJOJPJQJ_HmH nHsH tHF/ F \bcke$a$OJQJ_HmH nHsH tH\/ \ \bhQe?z{|+R$dpa$ CJOJQJ_HmH nHsH tHZ" Z table1$x @ !B*`JphCJOJQJaJKH<2 < DU_hƋ & F CJH/B H hQfN wN$a$OJQJ_HmH nHsH tHn/R n W[kSRyN~ $H\VDWD8^H`\a$ CJOJQJ_HmH nHsH tH>> Se.s0"}_h & FCJV/V l$ & F1$7$8$a$ CJOJQJ_HmH nHsH tH@ @ 0O CJKH_HaJmH nHsH tH: : vQNS^d OJPJ5x/x S^)$A8 &@#$+DI./0$a$+5@CJ$OJQJRH_HmH nHsH tH< < S6B*`JphOJQJaJP/P DU_Vh$a$$CJOJPJQJ_HmH nHsH tHX/X DU_hh $9Da$(CJKHOJPJQJ_HmH nHsH tHl l 7h_ DU_zh + kMR: 0.5 L kT: 0.5 L & F^J`/ ` \bhQe Ty$dpr1$a$ CJOJQJ_HmH nHsH tHZZ ;Nh& & F a$$^`CJ,OJQJaJ5LL h3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg Ŭ !!t ZR !d"N#F$B%&()8*<+n,x-./012345778T;>>4??@jAAF@INPS VY^bdeg&iiRjjmpnsx{~vNbLښFʣ*p²~4pHT>rXH  d"#()T+,//0479<Z?lBRCD GTIKLLMTV`HaDb dlhkpv R.[]`e|}~#*3AGSflwMRiu"=GJ\]^bqrv3FIJKBHSZ^aoy 6Z$F>rddH&"F/9<jAFFG@HHhIII,JJJKVLOOO2PPDQQ^RrRRRRStSSSTUU VWvXXXbYYYRZZP[[&\\]]^ __D``a*a,a`abhbbb0chccc0dzddeReee:fffgg\hhhZi m m@mmBn~nn:oo,pJplpnppPqqq&rnrrJss:tt@uuv,wwTxyyRzz{Z{{{|||,}}X~~~:ĵ$ԃ*n4΅PԆ(:b"$X܉Ћbt,ڏ0v8Ȓ>>6֕dP >VXؚN:$p p0̟Zdv~@Bxz֣أ8dܤ08ަJLNrhNP >ƬȬH>@tvЯү Npd:f4RlT\4f0P4^0v.ztb&Lp<b FH~V|`(Hz(p $~8`z$N "VX2XB<bz . J t  $     > @  >@^`:<VXln.08:@Bh`b:<fh46*,xz:<^` ` b  ##$`$$$<%^%%% &D&&&('r'''(h,~,,,,,,@-B---..,...v.x.00011N11 2,2f222222223&3.3D3Z3b3v33333344>44444445h5555556 6:6T6\6p6666666P7r77777777778*8L8\8888"9>9^999(:>:F:X:l:t:::::";N;;;<X<<<=(=0=B=V=^=r====>,><>h>>>>>>(?J?Z??@\@@ A^ACCCC&D(DPDRDDDDDDDEE@EBEtEvEEEEEFF:F`j````.a^ataaaab&bFbnbbbbbbc"c`c$hiiljjjjj*kPk|kkkkl:llllmm n4nTnlnnnnn0ojoooop@pppqNqqqqqrr:rjrrrsJszssst4tbtttt,u^uuuvv2v@vLvZvjvvvvvvvvw"w6wJwy} ~~r VځV`FԄn&܆4zȇfnNƊbR^֍(z̎rƏn\^_abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{   !"$%&'()+,-./012456789:;<=>?@BCDEFHIJKLMNOPQRTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijkmnopqrstuvxyz{|}~IJKLNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghjklmnopqrstvwxyz{|}~   !#$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDEFHIKLMNOPQRSTUVWXYZ[_`acdefghijklmnopstuwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012456789:;<=>?@ABCDEGHLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGIJKLMNOPQRTUVWXY[\]_`bcdefghijklmnpqrstuvwxz{|}~  + 5 Q S T V v  8 ; < > ^ o 3 6 7 9 Y f #$&F_{~&BEFHh'C_bce !#C]y|}8;<>^{Yuxy{6Lhkln4B^abd 4PSTVv8;<>^lŬ X%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕX%ĕ̕k!,b$i]+ls,JLS s>@0( B S ?@ _Toc304847730 _Toc304905158 _Toc304905191 _Toc304967630 _Toc304967701 _Toc304967992 _Toc328469512 _Toc335833081 _Toc410287731 _Toc304847731 _Toc304905159 _Toc304905192 _Toc304967631 _Toc304967702 _Toc304967993 _Toc328469513 _Toc335833082 _Toc410287732 _Toc304847732 _Toc304905160 _Toc304905193 _Toc304967703 _Toc328469514 _Toc304847733 _Toc304905161 _Toc304905194 _Toc304967704 _Toc328469515 _Toc328469516 _Toc304847734 _Toc304905162 _Toc304905195 _Toc304967632 _Toc304967705 _Toc304967994 _Toc328469517 _Toc335833083 _Toc410287733 _Toc304847735 _Toc304905163 _Toc304905196 _Toc304967633 _Toc304967706 _Toc304967995 _Toc328469518 _Toc335833084 _Toc410287734 _Toc304847736 _Toc304905164 _Toc304905197 _Toc304967634 _Toc304967707 _Toc304967996 _Toc328469519 _Toc335833085 _Toc410287735 _Toc304847737 _Toc304905165 _Toc304905198 _Toc304967635 _Toc304967708 _Toc304967997 _Toc328469520 _Toc335833086 _Toc410287736 _Toc304847738 _Toc304905166 _Toc304905199 _Toc304967709 _Toc328469521 _Toc46031471 _Toc46742815 _Toc46811628 _Toc50909093 _Toc51391138 _Toc53381935 _Toc60913091 _Toc63592205 _Toc63592304 _Toc65317581 _Toc244007676 _Toc244071985 _Toc244574372 _Toc246475083 _Toc304223209 _Toc304847739 _Toc304905167 _Toc304905200 _Toc304967710 _Toc328469522 _Toc53381946 _Toc46742837 _Toc46811642 _Toc50909107 _Toc51391149 _Toc60913102 _Toc63592315 _Toc65317592 _Toc328469523 _Toc335833087 _Toc410287737 _Toc328469524 _Toc304847741 _Toc304905169 _Toc304905202 _Toc304967636 _Toc304967711 _Toc304967998 _Toc328469525 _Toc335833088 _Toc410287738 _Toc46742838 _Toc46811643 _Toc50909108 _Toc304847742 _Toc304905113 _Toc304905170 _Toc304905203 _Toc304967712 _Toc328469526 _Toc46811644 _Toc50909109 _Toc46742839 _Toc304905204 _Toc304967713 _Toc328469527 _Toc304847743 _Toc304905171 _Toc304847744 _Toc304905172 _Toc304905205 _Toc304967637 _Toc304967714 _Toc304967999 _Toc328469528 _Toc335833089 _Toc410287739 _Toc304847745 _Toc304905173 _Toc304905206 _Toc304967715 _Toc328469529 _Toc304847746 _Toc304905174 _Toc304905207 _Toc304967716 _Toc328469530 _Toc328469531 _Toc335833090 _Toc410287740 OLE_LINK5 OLE_LINK6 _Toc304847747 _Toc304905175 _Toc304905208 _Toc304967638 _Toc304967717 _Toc304968000 _Toc328469532 _Toc335833091 _Toc410287741 _Toc328469533 _Toc335833092 _Toc410287742 _Toc304847748 _Toc304905176 _Toc304905209 _Toc304967639 _Toc304967718 _Toc304968001 _Toc328469534 _Toc335833093 _Toc410287743 _Toc305749517 _Toc328469535 _Toc335833094 _Toc410287744 _Toc304967640 _Toc304967719 _Toc304968002 _Toc304847749 _Toc304905177 _Toc304905210 _Toc332283416 _Toc335833095 _Toc410287745 _Toc328469536 _Toc335833096 _Toc410287746 _Toc328469537 _Toc335833097 _Toc410287747 _Toc319918120 _Toc328469538 _Toc335833098 _Toc410287748 _Toc304847750 _Toc304905178 _Toc304905211 _Toc304967641 _Toc304967720 _Toc304968003 _Toc328469540 _Toc335833099 _Toc410287749 _Toc335833100 _Toc410287750 _Toc304847751 _Toc304905179 _Toc304905212 _Toc304967642 _Toc304967721 _Toc304968004 _Toc328469541 _Toc335833101 _Toc410287751 _Toc46811664 _Toc53381951 _Toc51391154 _Toc46031515 _Toc50909129 _Toc46742861 _Toc335833102 _Toc328469542 _Toc410287752 _Toc319918125 _Toc335833103 _Toc328469543 _Toc410287753 _Toc335833104 _Toc328469544 _Toc410287754 _Toc328469545 _Toc335833105 _Toc410287755 _Toc410287756 _Toc304847752 _Toc304905180 _Toc304905213 _Toc304967643 _Toc304967722 _Toc304968005 _Toc335833106 _Toc328469546 _Toc410287757 _Toc60913107 _Toc244071990 _Toc244574377 _Toc246475088 _Toc304825149 _Toc304847753 _Toc304905181 _Toc304905214 _Toc304967644 _Toc304967723 _Toc304968006 _Toc328469547 _Toc335833107 _Toc410287758 _Toc244071989 _Toc244574376 _Toc246475087 _Toc304825150 _Toc304847754 _Toc304905182 _Toc304905215 _Toc304967645 _Toc304967724 _Toc304968007 _Toc328469548 _Toc335833108 _Toc410287759 OLE_LINK1 OLE_LINK2 _Toc304847755 _Toc304905183 _Toc304905216 _Toc304967646 _Toc304967725 _Toc304968008 _Toc328469549 _Toc335833109 _Toc410287760 _Toc304825151 _Toc244071991 _Toc244574378 _Toc246475089 _Toc328469550 _Toc304967647 _Toc304967726 _Toc304968009 _Toc328469551 _Toc335833110 _Toc410287761 _Toc328469552 _Toc335833111 _Toc410287762 _Toc328469553 _Toc335833112 _Toc410287763 _Toc328469554 _Toc335833113 _Toc410287764 _Toc328469555 _Toc335833114 _Toc410287765 _Toc332272414 _Toc335833115 _Toc410287766 _Toc332272416 _Toc335833116 _Toc410287767 _Toc332272417 _Toc335833117 _Toc410287768 _Toc332272418 _Toc335833118 _Toc410287769 OLE_LINK3 OLE_LINK499999mmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,",",",",",",","-"-"-"C"R&R&R&R&R&R&R&R&R&^&^&^&^&^&^&^&^&^&,,,11111999999999::::: @ @ @ @ @1@HHJJLLLLLLLLLLLLNNNNNNNNNjPjPjPjPQQQQQQQQQRRR X X X[[[[^^^^^^^^^QaQaeeeeeeeeeiiiiiiiiioooo x x x<{<{={))))))ʜʜʜ;;;---IIIƬ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY^_`abcdeZ[\]fghijklmnopqrstuvw}~xyz{|   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?CCCCCuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B"B"B"\"Y&Y&Y&Y&Y&Y&Y&Y&]&]&]&]&]&]&]&]&]&i&i&i&n&n&n&n&n&n&11111111::::::::::::::0@0@0@0@0@@HHJJLLLLLLLLLLLLNNNNNNNNNPPPPQQQRRRRRRRRR%X%X%X[[[[^^hahahahahaiaiaiaiaeeeeeeeeeiiioooo+x+x+xu{u{u{ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔؗ555555ԜԜԜCCC999UUU˪˪Ƭ$*14:;>{>bfjlrt#$78DVZ\cdopyz #)12>?LMNPUiu{|%?AX`gsw| !'(,-34=enu/8;?@DEFMYb} %&*+9W`l  #:HUXegknprtu @ B ^ e k |  ! # ) + B T o t z ~  !9;FP!5DYj} "0=>@IUVbmz{./@Ddeor";=FJmp~(,7GJMhr*59>?Zafv{$(6HJNPZekt  & 2 9 > K L R S W b c i p | !!!!?!@!G!L!N!R!T!^!m!t!!!!!!!!!!")"-"0"C"\""""""""""""""$#Q#Z#p########$$$ $$$$%$+$4$9$<$A$D$I$P$V$d$k$p$x$$$$$$$$$$$$$$'%*%0%8%>%@%D%F%L%O%S%W%^%`%i%q%w%}%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&&G&O&R&U&^&n&&&&&&&&&&&''''#'-'3'<'B'K'Q'Z'`'k'q'|''''''''''''(((?(H(N(R(b(f(h(k(m(p(t(w(}(((((((((((()()0)C)H)J)T)])f)j)o)x)))))))))))))***"*)*1*9*>*@*T*]*c*k*s*x*z************+ +++#+%+&+7+L+a+h+p+u+++++++++++++++++!,$,<,?,R,c,h,t,,,,,,,,,,,,,,,, ---"-&-3-:-E-J-S-Y-d-t-------------------. ...%...<.A.H.N.`.e.n.u.............../ //!/6/=/Q/V/a/g/r/w//////////////// 00-0>0Z0h0m0r0w0{0}000000000000001-1/171f1g1111y2{2222222222222222223!3*30343D3H3J3M3O3R3V3Y3_3t33333333334 44$4*4,4042484;4?4C4J4L4T4a4n4r444444444444555"5%5+565:5@5G5R5X5h5n5x5}555555555555555666!6*606:6?6R6V6Z6_6h6q6{666666666667777$7?7S7_7f7p7u7w77777777777777778 8888)858@8G8Q8V8X8`8{888888888888889999(909395989:9=9B9W9^9r9w99999999999999::R:f:k:m:q:s:y:|::::::::::::::::;;(;.;2;B;F;H;K;M;P;T;Z;a;x;};;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<<<<$<-<1<5<9<D<H<R<V<b<f<t<x<<<<<<<<<<<<<<<<= ===!=)=0=4=9=C=L=P=\=e=k=m=q=s=y=|============>>>>&>+>2>9>C>H>Z>[>a>r>{>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????'?,?4?;?F?K?U?^?i?n?v??????????@@@ @0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A.AIARAXA\AlApArAuAwAzA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAB$B+B1BGEGLGMGUGZGbGjGoGGGGGGGGGGGGGHH HH&HHHHHHHHHHHHHHHHHHII/IJITI[IaImIzIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJ*J1JTBTVT\TaTvTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUU!U$U&U)U3U7U